Лекції Трансмісія і ходова частина
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.88 (4 Голосов)

Проміжне з'єднання та карданна передача

При експлуатації трактора пiд дiєю рiзних причин спiввiснicть валiв муфти зчеплення i коробки передач може порушуватись. Можливе перекошування цих валiв становить 2,..100. Причинами, що призводять до цього, є неточнicть виготовлення i встановлення деталей, їх спрацьовування, порушення крiплення, деформацiя.

Використання промiжного з'єднання мiж муфтою зчеплення i коробкою передач забезпечує передавання крутного моменту мiж ними, а також зменшує навантаження на деталi, що пiдвищує їx ресурс.

Залежно вiд властивостей i конструкції: промiжнi з'єднання подiляють на еластичнi, жорсткi i комбiнованi. Передавальними елементами еластичних з'єднань є втулки, сегменти або гумові пластипи. Цi пристрої компенсують порушення спiввicностi валiв i пом'якшують piзкi змiни крутного моменту. Жорстке з'єднання має двi обойми, мiж якими встановлено кульки або двi пiвмуфти, з'єднанi звалами, якi за допомогою зубчастого зчеплення стискуються 3 валами муфти зчеплення i коробки передач. У комбiнованого з'єднання є два шарнiри: один має пружнi передавальнi елементи, другий - жорстку з'єднувальну муфту.

Промiжнi з'єднання виконують з одним або з двома пружними елсментами. Коли вiдстань мiж муфтою зчеплення i коробкою передач незначна, у промiжного з'єднання є один пружний елемент. З'єднання такої конструкції застосовано на тракторах типу ЮМ3-6. При вiдстанi понад 400 мм у промiжного з'єднання встановлюють два пружних елементи. Таку конструкцiю використовують на тракторах типу ДТ-75 та iнших.

На внутрiшнiй поверхнi маточин вилок 1 i 10 (рис. 14.10.1) виконуються шлiци, що входять у зчеплення зi шлiцами вала муфти зчеплення i первинного вала коробки передач, Кожна вилка має два виступи з отворами.

Аналогiчну конструкцiю мають i вилки 9 i 7, проте у них маточини мають бiльшу довжину. зi шлiцами маточин вилок 7 i 9 входять у зчеплення шлiци карданного вала 8 на зовнiшнiх поверхнях його носка i хвостовика.

Мiж виступами вилок 1,7,9,10 встановлено пружнi муфти 12 i 11, що складаються з двох дискiв 3. Вони з'єднанi мiж собою i мають чотири порожнистих виступи, В отвори яких встановлено гумову втулку 2, сiтчастий каркас 13 i сталеву втулку 4.

Проміжне зєднання тратора ДТ-75М

 

В отвори виступiв вилок 1,7 i втулок муфти 12, вилок 9,10 i втулок муфти 11 вмонтовано болти 5. На хвостовику болтiв 5 виконують виступ, що взаємодiє з виступом вилок. Носок болтiв 5 має нарiзку i радiальний отвір. На нарiзку нагвинчується корончаста гайка, яка вiдносно болта фiксується шплiнтом, а мiж гайкою i втулкою 4 встановлюється шайба.

При роботi трактора гумові втулки 2 при обертаннi вала деформуються, а вал 8 безперервно перемiщується по шлiцах маточин вилок 7 i 9. Перемiщення вала 8 обмежується заглушкою 6, встановленою в отвip маточини вилки 7. Деформацiя втулок 2 i перемiщення вала 8 забезпечують надiйне i безперервне передавання крутного моменту мiж валами муфти зчеплення i коробки передач.

Для передавання крутного моменту мiж агрегатами трансмісії, розташованими на значнiй вiдстанi один вiд одного, використовують карданну передачу. Карданна передача також забезпечує передавання крутного моменту мiж валами, осі яких не спiвпадають.

Будову карданної передачi приводу мостів трактора T-150K нaведено на рис. 14.10.2

Обертання вiд роздавальної коробки 4 до переднього моста 1 передається через карданний вал 2. Мiж ним i роздавальною коробкою 4 встановлений гальмовий барабан 3. Обертання вiд роздавальної коробки до заднього моста 7 передається через двi подвiйнi вилки5 i промiжну опору 6.

карданна передача приводу мостів трактора Т-150К 

Карданний вал за допомогою вилок 8 i 4 з отворами у виступах вiдповiдно (рис. 14.10.3) крiпиться до фланцiв гальмового барабана i вала-шестернi переднього моста. Виступи вилок 4 i 8 встановлено пiд кутом 900 до виступiв вилок 1 i 7, якi також мають отвори. В отвори вилок 4,1 i 7, 8 встановлено круглi виступи хрестовин 2. Мiж ними i виступами вилок у стаканах 3 розмiщено голчастi пiдшипники 14. В пазобойми кожного пiдшипника встановлюється виступ стакана (для фiксацii пiдшипника). Мiж хрестовиною, пiдшипниками i стаканами є ущiльнення 15. Вiдносно виступiв вилок стакани 3 фiксуються упорними пластинами 11, стопорними пластинами 13 i болтами 12.

карданний вал

 

До вилки 1 болтами прикрiплено втулку 16 iз шлiцами навнутрiшнiй поверхнi. Вилку 7 приварюють до порожнистого вала 6, а на зовнiшнiй поверхнi хвостовика вала 6 розташовують шлiци, якi знаходяться у зчепленнi зi шлiцами вала втулки 16. Вал 6 може вiльно перемiщуватись вiдносно втулки 16. Для шлiцьового з'єднання використовується мастило № 158, яке нагнiтається через маслянку. Вiд забруднення шлiци захищенi гумовим чохлом 5 або спецiальним ущiльненням з повстяним i гумовим кiльцями. Чохол фiксується навалу 6 i втулцi 16.

Пiдшипники 14 також змащують мастилом № 158, яке нагнітається через маслянку 10, потiм поканалах i прорiзах на торцях хрестовин 2 подається до пiдшипникiв 14.

Через клапан 9 iз хрестовин i пiдшипникiв, при заповненнi їх маслом, витискається повiтря i старе або зайве масло. При роботi карданного вала масло нагрiвається i також витiкає через клапан 9, захищаючи ущiльнення 15 вiд пошкодження при пiдвищеному тиску масла.

Карданний вал вiдбалансований динамiчно за допомогою балансувальних пластин, якi встановлено пiд болти 12 крiплення кришок гольчастих пiдшипникiв.

Проміжне з'єднання та карданна передача - 2.8 out of 5 based on 4 votes