Лекції Трансмісія і ходова частина
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.63 (4 Голосов)

Гальмівні системи колісних тракторів

Колicнi трактор и можуть рухатись по piвному твердому покриттю iз швидкicтю бiльше 30 км/год, розвиваючи при цьому велику кінетичну енергію.

Процес гальмування трактора полягає в перетворенпi кiнетичної енергії, яка розвивається пiд час його руху, в роботу тертя, а потiм в теплоту, що розсiвається у навколишньому середовищi.

За будовою тертьових поверхонь гальма бувають колодковuмu, дисковuми i стрiчковuмu (рис. 21.17.1).

Колодковi гальма (рис. 21.17.1, а) забезпечують зниження швидкості або повну зупинку трактора.

На нерухомому диску, закрiпленому на фланцi корпусу головної передачi або колicного редуктора, встановлено двi колодки 1, зовнiшня поверхня яких вкрита фрикцiйними накладками iз матерiалiв з великим коефiцiєнтом тертя (пресований азбест iзспецiальним просоченням, мiдно-азбестове плетиво з просочепнямта iн.). Колодки спираються на oci 6 i на кулак 4, кpiм того, колодки з'єднанi мiж собою пружиною 5.

Якщо натиснути на педаль 2, колодки розтискним кулаком 4 притиснуться до внутрiшньої поверхнi барабана 3, що обертається разом з колесом. При цьому виникнуть сили тертя, якi перешкоджають обертанню колеса, тобто руху трактора.

Чим сильнiше притискуються гальмовi колодки 1 до гальмового барабану, тим бiльше сила тертя, а отже i робота тертя, бiльше буде видiлятися теплоти i швидше поглинатися кiнетична енергiя, накопичена трактором, тим швидше він зупиниться.

Якщо педаль 2 вiдпустити, колодки 1 пружиною 5 вiдводяться вiд гальмового барабану i гальмування припиниться.

Гальма такого типу встановлюють на тракторах Т-150К з використанням для їх привода пневматичної системи трактора (рис. 21.17.1, г).

Стрiчковi плаваючi гальма наведено на рис. 21.17.1,б. На валу, з'єднаному з ведучим колесом трактора (безпосередньо або через передачу) закрiплено гальмовий шкiв 11. Навколо шкiва розмiщено стальну стрiчку 10, внутрiшню поверхню якої вкрито фрикцiйною накладкою. Обидва кiнцi гальмової стрiчки з'єднанi з двома плечима важеля 7 за допомогою пальцiв 8 i 9, помiщених у вирiзах нерухомого кронштейна 12. Важiль 7 з'єднаний тягою з педаллю гальма.

Стрiчковi плаваючi гальма 

Якщо пiд час руху трактора патиснути на педаль, то важiль 7 обернеться павколо своєї oci i почне рівномірно стягувати обидва кiнцi гальмової стрiчки 10, притискуючи її до гальмового шкiва 11.

Як тiльки мiж стрiчкою i гальмовим шкiвом виникне сила тертя, залежно вiд напряму обертання шкiва 11 (трактор рухається вперед або назад), один кiнець стрiчки, набiгаючий, через палець 8 або 9 упирається у вирiз нерухомого кронштейна 12 i буде нерухомим, а iнший, збiгаючий,- буде затягуватися важелем 7.

При такiй будовi iнтенсивнicть гальмування буде однакова, в який би бiк не обертався шкiв 11. Оскiльки гальма такого типу не мають постiйного зв'язку з будь-яким упором, вони називаються плаваючими i застосовуються на колicних тракторах Т-25 i Т-40.

Дисковi гальма наведено на рис. 13.6, в. На валу 13, який через передачу з'єднаний з ведучими колесами трактора, на шлiцах насаджено два диски 17 з фрикцiйними накладками мiж ними розмiщено два натискнi диски 14 з виїмками, в якi закладено кульки 15. Натискнi диски стягуються мiж собою пружинами i вiльно розмiщуються У чавунному корпусi 16.

Якщо педаль гальма вiльна, то пiд дiєю пружин диски 14 стиснуті i не впливають на диски 17.

При натискуваннi на гальмову педаль диски 14 повертаються навколо своєї oci назустрiч один одному. При цьому кульки, ковзаючи по поверхнi виїмок, розсувають диски 14 i притискують диски17 до стінок корпуса 16. утворені при цьому сили тертя загальмовують обертання вала 13, а також колic трактора.

Гальма такого типу встановлено на унiверсальних просапних тракторах ЮМЗ i МТЗ.

Зупиннi (гірні) гальма. У їх ролi можуть бути використанi робочi гальма (рис. 21.17.2, а). Для цього на тракторі встановлено важiль 5, з'єднаний тягою 3 з правою гальмовою педаллю 2. Щоб загальмувати трактор, необхiдно важiль 5 перевести на себе i у протилежний бiк (вiд себе), натиснувши кнопку 1,-щоб припинити гальмування.

Спецiальнi зупиннi гальма виконують стрiчковими або дисковими.

Сmрiчкове зупинне гальмо (рис. 21.17.2,б) складається зi шкiва 8, встановленого на валу, який передає крутний момент на ведучий міст. Навколо шкiва 8 розмiщена стальна стрiчка 9 з фрикцiйними накладками. Один кiнець стрiчки закрiплено важелем з клямкою, яка фiксує його в потрiбному положеннi.

Рiвномiрний зазор мiж гальмовою стрiчкою i шкiвом забезпечують пружина 10 i регулювальний болт 4. При переведеннi важеля насебе до вiдказу зусилля передається через систему тяг на стрiчку, яка загальмовує шкiв. У попереднє положення стрiчку повертають нружини пicля вiдведення важеля вiд себе.

Гальмо такого типу дiє на тракторі загального призначення T-150K

Дискове зупинне гальмо 6 (рис.21.17.2,в) розмiщене поруч з робочим гальмом 7 i керується важелем 5 iз защiпкою. Гальмо такого типу встановлено на ракторах МТ3-80 i МТ3-82.

Дискове зупинне гальмо

Технічне обслуговування механізмів керування

Зручнiсть i легкicть при керуванні тракторами, а також надiйнicть гальмування пiд час роботи з сiльськогосподарськими машинами та знаряддями забезпечується виконанням правил експлуатацiї i технiчного догляду основ них систем i механiзмiв керування.

При щоденному технiчному оглядi (ЩТО) очищають трактор вiд пилу i бруду, перевiряють в роботi рульове керування i гальма.

При першому технiчному оглядi (ТО-1) зливають масло з гальмових вiдсiкiв при його накопиченнi.

При другому технiчному оглядi (ТО-2) перевiряють i при необхiдностi регулюють гальмову систему колicних тракторів, механiзм рульового керування, повний хiд педалей керування, зусилля на ободi рульового колеса i педалях керування.

Робочi гальма повиннi забезпечувати зупинку трактора i тракторного поїзда (рух по сухiй дорозi з твердим покриттям зi швидкicтю 20 км/год з моменту початку дії гальм до повної зупинки) натакiй вiдстанi: без причепа 6,0...6,5 м; з одним причепом 6,5...7,5 м; з двома причепами 7,5...10,8 м.

Перший показник для тракторів масою до 4 т, другий - бiльше 4 т. зупиннi гальма повиннi надiйно утримувати трактор, який стоїть на сухiй укоченiй гpунтовiй дорозi (пiд ухил 200).

Для перевiрки гiдравлiчних систем приводiв керування використовують дiагностичнi прилади i пристрої, якi дозволяють передбачити необхiднicть в регулюваннях i операцiях технiчного догляду без розбирання механiзмiв.

При третьому технiчному оглядi (ТО-З) провiряють i при необхiдностi регулюють агрегати гiдравлiчних систем механiзмiв керування, очищають i промивають фiльтри гiдропiдсилювача руля. Пiд час руху трактора перевiряють i контролюють механiзми керування i гальм.

Гальмівні системи колісних тракторів - 3.5 out of 5 based on 4 votes