Лекції Трансмісія і ходова частина
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 (2 Голосов)

Коробка передач з гідравлічним переключенням

Для такого типу коробок передач можна вiднести коробки передач тракторів ХТ3 i МТ3.

Коробка передач трактора Т-150К двовалова, з повздовжнiм розташуванням валiв, нерухомими осями валiв, шестернями постiйного зачеплення, чотириступiнчаста, з гiдравлiчним переключенням Передач i ручним управлiнням. В корпусi коробки передач змонтованi вали i шестернi коробки передач i ходозменшувача, який являє собою двоступiнчастий знижувальний редуктор, триваловий, з прямою передачею. До корпуса коробки передач болтами крiпиться корпус двоступiнчастої, двовалової розподiльної коробки. В корпусах коробки передач i розподiльної коробки встановлено вузли i агрегати єдиної гiдравлiчної системи.

Чавунний корпус 3 (рис. 14.9.1) з внутрiшньою перегородкою роздiлений на двi частини: передня - коробка передач, задня - ходозменшувач. Передня i задня стiнки корпусу 3 i внутрiшня перегородка мають обробленi отвори для встановлення стакапiв i пiдшипникiв валiв. У верхнiй частинi корпусу є два люки з кришками. На кришці коробки передач встановлений перспускний розподiльник i фiльтр 8 гiдросистеми, а на кришцi ходозменшувача - колонка з важелем перемикання дiапазонiв i заднього хода. В нижнії правiй частинi коробки передач є люк, який закривається кришкою 3 нарiзним отвором i пробкою з магнітом. Bci кришки крiпляться до корпусу 3 болтами.

Коробка передач трактора Т-150К

 

У вepхніx отворах передньої стiнки корпусу 3 i внутрiшньої перегородки встановлений порожнистий первинний вал 2. Мiж носком i хвостовиком вала 2 i корпусом 3 розмiщено стакани i кульковi пiдшипники. В овір вала 2 вiльно встановлюється вал, який передaє обертання вiд муфти зчеплення до роздавальної коробки. Наноску вала 2 зроблено зубчастий вiнець, яким він з'єднаний з валом зчеплення, на зовнiшнiй поверхнi вала - шлiци з нерухомо встановленими ведучими шестернями 5, 6, 7, 9 вiдповiдно IY; 1, П, IП передач. зовнiшнi виступи маточин шестерень 5 i 9 взаємодiють звнутрiшнiми обоймами кулькових пiдшипникiв, а внутрiшнi виступи шестерень 6 i 7 - взаємодiють мiж собою. Мiж виступами маточин шестерень 5 i 6, а також шестерень 7 i 9 встановлено втулки. Вiд осьового перемiщення вал 2 фiксується гайкою, яка нагвинчується на нарiзку зовнiшньої частини хвостовика вала. Гайка взаємодiє з внутрiшньою обоймою кулькового пiдшипника.

На однiй oci з первинним валом 2, нижче вiд нього, розташований вторинний вал 24. Мiж його носком i хвостовиком та корпусом 3 встановлено втулки i кульковi пiдшипники. Зовнiшня поверхня середньої частини вала має шліци, на яких в отвори ведених шестерень 23, 21, 20, 18 встановлено втулки. Мiж втулками i шестернями знаходяться по два кулькових пiдшипники. Шестернi мають зубчастий вiнець i виступи з зубцями, мiж виступами шестерень 23 i 21 та20 i 18 встановлено гiдропiдтискнi муфти 22 i 19 вiдповiдно. Носок вала 24 виступає за стнку корпуса 3 i розмiщений у втулцi розподiльника 1 керування гiдропiдтискними муфтами. На носку вала є чотири проточки, мiж якими-десять кiльцевих канавок з чавунними кiльцями для ущiльнення при подачi масла пiд тиском Biдрозподiльника до муфт. Масло подається по осьових каналах i радiальних отворах, якi з'єднують проточки носка вала з муфтами. Цих каналiв чотири. П'ятий, центральний канал разом з отворами забезпечує подачу масла до пiдшипникiв шестерень. Хвостовик вала 24 виступає за внутрiшню перетинку корпусу 3, в порожнину корпусу ходозменшувача. На хвостовику вала є два зубчастих вiнцi: заднiй - бiльшого, переднiй - меншого дiаметра 14 (рис. 14.9.1).

У верхнъому отворі задньої стiнки корпусу 3 i стакана верхнъого отвору внутрiшньої перетинки встановлено порожнисту вал-шестерню заднього ходу. Мiж стаканом i валом-шестернею розмiщено кульковий пiдшипник. Другою опорою вала-шестернi є кульковий пiдшипник, закрiплений в отворi корпусу роздавальної коробки. Шестерня вала-шестернi виступає за корпус 3 i розташована у роздавальнiй коробцi. В середнiй частинi шестернi зроблено проточкудля кулькового пiдшипника, який є передньою опорою ведучої маточини шестерень привода нacociв i ВВП роздавальної коробки. Зовнiшня поверхня передньої частини вала-шестернi має шлiци, на яких встановлено рухому шестерню 11 заднього ходу. Маточина цiєї шестернi має кiльцеву, прямокутної форми, проточку для виступiв вилки переключення передачi.

Мiж вторинним валом 24 i лiвою стороною корпуса 3 розмiщений вал 16 ходозменшувача. Носок i хвостовик вала 16 встановленi в отворах корпуса 3 на кулькових пiдшипниках. Зовнiшня поверхня вала має шлiци з веденими шестернями 15 i 17 ходозменшувача. Шестерня 17 постiйно зчеплена iз зубчастим вiнцем меншого дiаметра 14 вала 24. Правий виступ маточини шестернi 15 взаємодiє з внутрiшнъою обоймою правого пiдшипника. Мiж шестернями 15 i 17, а також мiжвнутрiшнъою обоймою лiвого пiдшипника i шестернею 17 встановлено втулки. Вiд осъового перемiщення вал 16 фiксується виступом, виконаним на хвостовику, i гайкою, яка нагвинчується на нарiзку носка.

Спiввicно вторинному валовi 24 в середньому отворі задньої стінки корпусу 3 встановлюється порожнистий первинний вал 13 роздавальноi коробки. зовнiшня поверхня носка вала має шлiци з встановленою на них рухомою шестернею 12 включення ходозменшувача. Маточина цiєї шестернi має кiльцеву проточку прямокутноi форми, куди встановлено виступи вилки включення ходозменшувача. Внутрiшнi шлiци шестернi входять в зачеплення iз зубчастим вiнцем бiльшого дiаметра вала 24, а зовнiшнiй зубчастий вiнець - iз зубчастим вiнцем шестернi 15. У першому випадку ходозменшувач виключений, в iншому забезпечує одержання передач першого робочого дiапазону.

Гідропідтискна муфта трактора Т -150К 

Гiдропiдтискна муфта складається iз сталевого барабана 16 (рис. 14.9.2), ведучих 12 i ведених дискiв 13, 18 i поршня 14. На внутрiшнiй поверхнi маточини барабана 16 виконано шлiци, що перебувають в постiйному зчепленнi зi шлiцами вторинного вала коробки передач. Шлiци вала i маточини барабана змащуються маслом, яке надходить до них по каналах вторинного вала. По косих отворах у маточинi барабана масло перетiкає в робочий об'єммуфти. В середнiй частинi маточини є перегородка, з обох бокiв якої виступи. Перегородка, виступи i маточина барабана утворюють двi П-подiбнi порожнини (кiльцевi). На виступах барабана є пази. В кiльцевi порожнини барабана 16 встановлено алюмiнiєвi поршнi 14, а мiж виступом барабана i поршнем - розрiзне чавунне 15, а мiж маточиною барабана i поршнем 14 - гумові 6 ущiльнювальнi кiльця. За рахунок такого ущiльнення мiж барабаном 16 i поршнем 14 утворюється робочий об'єм муфти. У внутрiшньому виступi поршня 14 зроблено отвори з пружинами 7. Інший кiнець пружин 7 взаємодiє з патискною втулкою 2, що вiльно встановлена на маточину барабана 16. Перемiщення втулки 2 вiдпосно барабана 16 обмежується пружинами 7 i стопор нимкiльцем 8.

В пази виступiв барабана 16 встановлено шипи (виступи) сталевих ведених дискiв 13 i 18, мiж якими розмiщено ведучi сталсвi диски 12 з металево-керамiчними накладками. На внутрiшнiй торцевiй поверхнi ведучих дискiв виконаний зубчастий вiнець, що перебуваєв постiйному зчепленнi iз зубчастим вiнцем виступiв шестерень 1 i 17. Отвори у виступах шестерень призначенi для пропускання масла з робочого об'єму муфти в пiддон коробки передач. Цим же маслом змащуються веденi i ведучi диски муфти. Перемiщення дискiв 13, 18 i 12 обмежується дисками 20, 10 i зовнiшнiм виступом поршня 14. Диски 20 i 10 зафiксованi вiдносно виступiв барабана 16 стопор ними кiльцями 11.

Перегородки днища поршня бiля зовнiшнього виступу мають отвори, куди встановлено зливнi клапан и 19. Масло вiд розподiльника по каналах вторинного вала i косому отвору надходить в робочий об'єм лише однiєї половини гiдропiдтискної муфти. Тиск масла при цьому становить 0,8...0,95 МПа. Пiд дiєю масла кулька зливного клапана 19 притискуться до гнiзда. Зливний клапан 19 i ущiльнювальнi кiльця 6 i 15 забсзпечують герметичнicть робочого об'ему. Поршень 14 перемiщується, пружини 9 стискуються. Зовнiшнiй виступ поршня 14 дiє на диски 12 i 13, диски 12 перемiщуються позубчастому вiнцю виступу шестернi 1 або 17. Поршень рухається дотих пiр, поки диски 12 i 13 не притиснуться до дискiв 10 i 20. Це положення дискiв 12 i 13 вiдповiдає повнicтю включенiй гiдропiдтискнiй муфтi даної передачi.

При переключеннi передачi масло з розподiльника перетiкає в iнший робочиЙ об'єм. Пiд дiєю вiдцентрових сил кулька зливного клапана 19 вiдiйде вiд гнiзда, i масло iз попереднього робочого об'єму буде зливатись у пiддон коробки передач. При роботі коробки передач тиск масла, що надходить в робочi об'єми гiдропiдтискних муфт при переключеннi передач i витiкає iз робочих об'ємів пiсля переключення передач, змiнюється вiд мiнiмальних до максимальних значень (i навпаки) протягом певного часу (до 0,5 с). За цей час обертання вiд первинного вала коробки передач до вторинного передається через двi веденi шестернi (гiдропiдтискнi муфти) одночасно.

Переключення передач здiйснюється 6ез зупинки трактора. Коли трактор не завантажений, то при переключеннi передачi чути характерне сла6ке клацання в коробцi передач i помiтний незначний ривок трактора; при повному навантаженнi, наприклад, пiд час оранки, цi ознаки пiдсилюються. Для забезпечення тривалої i надiйної роботи коробки передач тракторист на важких роботах повинен уважнiше пiдбирати робочу передачу, щоб без особливої необхiдностi не робити переключень оскiльки часте переключення передач при значних навантаженнях зменшує строк роботи як самої коробки передач, так й iнших aгpeгaтів та вузлiв трактора.

Забезпечує i кepyє роботою гiдропiдтискних муфт гiдросистема коробки передач. Вона створює i утримує тиск В робочому об'ємi гiдропiдтискної муфти включеної передачi, забезпечує переключення передач, пiдтримує необхiдний температурний режим коробки передач, за6езпечує фiльтрування масла i надiйне мащення деталей коробки передач i роздавальної коробки.

Гiдравлiчна система коробки передач трактора ХТЗ-17021 (рис. 14.9.3) складається з 6ака, paдiaтopa 1, пiддона роздавальної коробки, забiрного фiльтра 17, насоса 11, фiльтра нагнiтання 13, розподiльника 22, манометра 16, перепускного розподiльника 9 та запобiжних клапанiв 4,5,6,8, 10, 14,26.

Бак цилiндричної форми крiпиться до нижньої частини рами пiд paдiaтopoм системи охолодження. В бак через заливну горловину надходить моторне масло, piвень якого в системi контролюють через оглядове вiконце роздавальної коробки. Заливна горловина закривається нарiзною пробкою (встановлюється сiтчастий фiльтр).

Iз бака по трубопроводах масло спочатку подається в пiддон картера коробки передач, а потiм у пiддон картера роздавальної коробки, де встановлено масляний насос 11 НМШ-25. Насос односекцiйний, шестеренчастий, його об'ємна подача 25 см3 за один оберт вала. При номiнальнiй частотi обертання колiнчастого вала дизеля подача насоса становить приблизно 40 л/хв. Через забiрний фiльтр 17 насос 11 всмоктуе масло iз пiддона роздавальної коробки i подає його до фiльтра нагнiтання 13 для тонкого очищеня масла.

Забiрний фiльтр 17 складається зi штампованого каркаса, обтягнутого дрiбною латунною сiткою. Вiн очищає масло, яке подається з пiддона до масляного насоса. На верхнiй кришцi коробки передач встановлений фiльтр нагнiтання 13.

Схема гідравлічна системі трактора ХТЗ-17021 

Фiльтри бувають двох видiв: паперовi i металевi. Конструкцiя паперового фiльтра iдентична конструкцiї фiльтра тонкої очистки дизельного палив а системи живлення дизеля. Металевий фiльтр складається з перфорованої труби i 38 сiтчастих фiльтруючих елементiв, розмiщених на трубi. У фiльтрi встановлений перепускний клапан, вiдрегульований натиск 0,30...0,35 МПа. Клапан перепускає неочищене масло в систему при забрудненому фiльтрi.

Вiд фiльтра нагнiтання 13 масло по каналах i трубопроводах подається до золотника 23 розподiльника 22 i до перепускного клапана. Золотник 23 спрямовує бiльшу частину масла по каналах i отворах вторинного вала до гiдропiдтискних муфт, а потiм знову впiддон коробки передач. Перекиднi клапани 4, 6, 5 розташованi вкорпусi розподiльника 22, встановленого на носок вторинного вала коробки передач i прикрiпленого болтами до стiнки корпуса коробки передач.

Вiд перепускного клапана части на масла надходить по центральному каналу вторинного вала для мащення шлiцевого з'єднання муфт, кулькових пiдшипникiв, дискiв муфт та в пiддон коробки передач, iнша части на до масляного радiатора 1.

Масляний радiатор 1 встановлений перед радiатором системи мащення дизеля. Радiатор однопотоковий. складається 3 двох маслоприймачiв, мiж якими припаяно плоскоовальнi сталевi трубки, якi в середнiй частинi з'єднанi мiж собою дiафрагмою, що збiльшує жорсткicть paдiaтopa.

Коробка передач з гідравлічним переключенням - 3.0 out of 5 based on 2 votes