Лекції Трансмісія і ходова частина
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.33 (3 Голосов)

Способи регулювання глибини обробітку грунту

За допомогою начiпної гiдросистеми можна регулювати глибину обробiтку грунту рiзними способами: висотним, силовим, позицiйним або комбiнованим.

Вuсотий спосiб передбачає регулювання глибини обробiтку грунту завдяки змiнi висоти опорних колic начiпної машини.

Сuловuй спосiб дозволяє автоматично пiдтримувати постiйний тяговий опiр машини, який наближено пропорцiйний глибинi обробiтку.

Силове регулювання застосовують при роботi трактора з машинами, якi чинять великий тяговий опiр, наприклад, з плугом на полях з рiвномiрною щiльнicтю грунту.

Позuцiйнuй спосiб дaє можливiсть автоматично утримувати начіпну машину в установленому положенш відносно остова трактора незалежно вiд тягового опору. Позицiйне регулювання застосовують, коли трактор працює на полях з рiвним рельєфом з машинами, в яких робочi орган и розмiщенi над поверхнею грунту, наприклад, з косаркою для зернобобових культур.

Комбiнованuй спосiб грунтується на одночасному використаннi висотного, силового або позицiйного способiв. Його доцiльно застосовувати при вiдхилепнях глибини oбpoбітку в межах агровимог на грунтах із змінною щільністю.

Якщо агрегат працює на такому грунті i силове або змiшане регулювання не забезпечує дотримання агровимог щодо глибини обpoбітку, потрiбно використовувати висотний спосiб регулювання (задопомогою опорного колеса) i довантажувач ведучих колic або силове регулювання з використанням обмежувальної дії опорного колеса.

Механiчнuй дованmажувач ведучих колic використовують при висотному способi регулювання глибини обробітку грунту.

На трактор Т-40М в механiзм навiшування вмонтований механiчний довантажувач ведучих колic, який складається iз кронштейна 2 (рис. 24.4.1) з кiлькома отворами для крiплення кiнця верхньої тяги.

Тяговий опiр машини сприймається механiзмом навiшування. При цьому нижнi тяги зазнають розтягуюче, а верхня тяга - стискувальне зусилля, яке передається передньому шарнiру цiєї тяги. При її похилому положеннi осьова сила Р розкладається на горизонтальну Рг i вертикальну РВ складовi.

Механічний довантажувач ведучих коліс 

Остання довантажує ведучi колеса. На cxeмi видно чим нижче закрiплений переднiй кiнець тяги, тим бiльша довантажувальна сила Рв. Одночасно зменшуються тиск опорного колеса начепленої машини, а також навантаження на переднi колеса трактора. При правильному встановленнi нахилу тяги опорне колесо залишає на грунті ледь помiтну колiю.

Для перестановки тяги потрiбно зупиняти агрегат.

Гiдравлiчний дованmажувач ведучих колic (гiдрозбiльшувач начiпної ваги - ГЗВ) встановлений на тракторах МТЗ-80 i МТЗ-82. За його допомогою можна регулювати довантаження колic, не зупиняючи машинно-тракторний агрегат. ГЗВ входить до гiдросистеми трактора i складається з двох aгpeгaтів: гiдрозбiльшувача i гідроакумулятора.

Масло iз зарядженого гiдроакумулятора подається в робочу порожнину основного гiдроцилiндра i створює в нiй тиск, що дiє на пiдйом машини. Проте цього тиску недостатньо для її пiднiмання, тому копiювання рельєфу поля опорним колесом не порушується. Разом з тим з машини знiмається значна частина її ваги i передається на заднi ведучi колеса трактора.

Oсновні деталi гiдропiдсилювача: повзун 1 (рис.24.4.2, а), який перемiщується в корпусi 11 важелем 9; золотник 6 з пружиною 7; запiрний 2, зворотний 4 i запобiжний 5 клапани. Гiдроакумулятор створює постiйний напiр рiдини в головному гiдроцилiндрi. Вiн складається iз корпуса, в якому пiд дiєю стиснутоi пружини 12 перемiщується поршень 13, витискуючи масло через гiдрозбiльшувачу пiдйомну порожнину цилiндра.

Гiдрозбiльшувачем зчiпної ваги керують за допомогою важеля 9, який може бути встановлений в одне iз чотирьох положень: «ГЗВ включений» (з попередньою пiдзарядкою гiдроакумулятора), «ГЗВ виключений», «Закрито», i «Скидання тиску».

Розглянемо дiю ГЗВ в кожному положеннi.

«ГЗB влюений»-. Золотник розподiльника гiдросистеми встановлений у положеннi «Пiднiмання», а важiль 9 - в положення III. Запiрний клапан 2 вiдкритий штовхачем 3. При зарядженому гiдроакумуляторi масло iз нього нагнiтається через порожнину Б i вiдкритий клапан 2 у порожнину пiднiмання гiдроцилiндра. Поршень сприймає части ну ваги машини i передає її через масло i цілiндр остову трактора, довантажуючи колеса. Тиск масла встановлюють пружиною 7, яку регулюють обертанням маховичка 8.

«Пiдзарядка»-. Якщо в момент включення гiдроакумулятор не заряджений, масло, що надходить вiд насоса через розподiльник в порожнину В, вiдкриває зворотний клапан 4 (рис. 24.4.2, б) i далi йде на пiдзарядку гiдроакумулятора. Одночасно через вiдкритий клапан 2 масло проходить в гiдроцилiндр i вiдбувається пiдпiр його поршня. При досягненнi в гiдроакумуляторi заданого тиску масло, яке знаходиться в порожнині Б, перемiщує золотник 6 вправо, стискуючи пружину 7; вiдкривається шлях маслу в порожнину Д i з неї в бак.

Схема гідросистемі трактора МТЗ-80 з гідравлічним довантажувачем ведучих колесТиск у порожнинi В нaдaє, зворотний клапан закривається, i, пiдпiр в цилiндрi вiдбувається тiльки за рахунок запасної енергії зарядженого гiдроакумулятора.

«ГЗB виключений». Для пiднiмання машини в кiнцi загiнки i коли немає потреби у використаннi довантажувача, важiль 9 встановлюють у положення 11 (рис.24.4.2, в). Повзун 1 утримується в корпусi 11 кульковим фiксатором 10, а запiрний клапан залишається вiдкритим. Масло через розподiльник надходить у пiдйомну порожнину гiдроцилiндра i пiднiмає машину. 3 порожнини опускання масло витискується через розподiльник у бак.

При виключеному ГЗВ гiдросистемою керують за допомогою важеля розподiльника.

«Заперто» При переїздi на великi вiдстапi важiль 9 встановлюють у положення 1 (рис.24.4.1, г). Повзун зсувається у крайнє лiве положення, при якому штовхач 3 входить у виточку повзупа, i запiрний клапан закриваєтъся. Пiдйомна порожнина гiдроцилiндра вiд'єднується від

гiдросистеми, а пiднята в транспортне положення машииа утримується вiд самовiльного опускання.

«Скидання тиску». Щоб начеплена машина опустил ася пiд дiєю власної ваги, важiль 9 встановлюють у положення IV (рис. 24.4.2, д). Повзун зсунутий у крайнє праве положення, i масло, що витискується поршнем iз пiдйомної порожнини, через вiдкритий запiрний клапан 2 проходить у порожнину А i далi через отвір Г виходить iз корпуса 11 в бак. В цьому положеннi повзун 1 не фіксується в корпусi, тому важiль 9 потрiбнотримати рукою.

Пicля опускання машини важiль вiдпускають, повзун своєю пружиною змiщується влiво, а важiль встановлюється в положения III ( « ГЗВ включений» ).

Силовий (позицiйний) регулятор автоматично пiдтримує задане положення робочих opгaнів начепленої машиии вiдносно поверхні грунту без використання опорних колiс. Тому ведучi колеса трактора довантажуються не частиною ваги машини, як при роботi з ГЗВ, а повною 11 вагою; тяговий опiр машини зменшується, оскiльки немає опору опорних колic перекочуванню по фунту.

Регулятор - це додатковий агрегат гiдроначiпної системи тракторів МТ3-80 i МТЗ-82. Biн встановлений на кронштейнi основго гiдроцилiндра, пiдключений до насоса паралельно золотниковому розподiльнику, дiє за сигналами датчикiв. є механiзм ручного керування цим регулятором.

В корпусi 9 (рис. 24.4.3) розмiщена рухома гiльза 4, а в нiй - золотник 8. Пружина 3 притискує золотник до гайки 10, а гiльзу – до гайки 2. Цi гайки гвинтами 14 i 1 перемiщуються вздовж oci, стискуючи пружину. Рiзьба гвинтових пар - багатозахiдна, зворотна (несамогальмiвна). Упорнi пiдшипники i кришки корпуса вiд осьових перемiщень утримуються гвинтами.

На зовнiшньому кiнцi гвинта 14 закрiплена муфта 3 перекидним перемикачем 13. Провернутий влiво, він з'єднує гвинт 14 з важелем 12, а вправо - 3 важелем 11. До важелiв прикрiпленi тяги вiд датчикiв автоматичного регулювання. Датчики через перемикач 13 та його муфту перемiщують золотник в гiльзi. Датчик силового регулювання сприймає зусилля вiд верхньої тяги 31 навicки. Заднiй кiнець тяги закрiплений пальцем в

image010_4_c6447f494cc72dbc7dfd0bdb3fbb1202 Способи регулювання глибини обробітку грунту 

одному 3 отворів серги 23 i повертає її на oci 24 нерухомого кронштейна. Стискувальнi зусилля передаються пластинчастiй пружинi 25, а розтягуючi - чотирьом цилiндричним пружинам 26. Деформацiя пружин поводком 27 через деталi 28 (тягу i важелi) передається на силову тягу 30, повертаючи важiль 12 регулятора.

Датчиком позицiйного регулювання служить важiль 21 поворотного вала механізму навiшування, шарнiрно з'єднаного iз штоком гiдроцилiндра. Палець 22, закрiплений у важелi 21, через позицiйну тягу 29 повертає важiль 11 регулятора.

Mexaнізм ручного керування регулятором розмiщений справа вiд сидiння водiя. Рукоятка 17 шарнiрно закрiплена на oci, має зубчасту пластину i фiксатор, якими може утримуватись у визначеному положеннi на ceктopi 19; в зоні регулювання (для опускання i роботи машини), виключення регулятора або пiднiмання машини. Рухомий упор, що змонтований у прорiзi сектора, використовується для обмеження ходу рукоятки. Рукояткою перемiщують гiльзу відносно корпуса 9 i золотника 8.

При силовому або позицiйному способах регулювання гiдроначiпною системою керують тiльки за допомогою рукоятки 17. В цьому випадку залатники розподiльника встановлюють у нейтральне положення, а рукоятку ГЗВ в будь-яке, крім положення «ГЗВ виключений».

Схема силового регулювання. Коли рукоятка 17 встановлена на ceктopi в зоні регулювання (рис.24.4.3, а), регулятор виключений. Гiльза 4 займає в корпусi 9 положення, що вiдповiдає мicцю рукоятки 17 на ceктopi. Через важiль 12, гвинт 14, гайку 10 силова тяга 30 утримує золотник 8 у певному положеннi вiдносно гiльзи.

Деталi 4, 8 i 9 встановленi у положення, при якому пiдйомна порожнина гiдроцилiндра 11з'єднана гiдролiнiєю Е. Тому машина опускається пiд дiєю власної ваги, а лемешi плуга заглиблюються в грунт.

При встановленнi рукоятки 17 в положення «Виключений» гiльза 4 перекриває гiдролiнiю В (рис.24.4.3, б) вiд насоса IV. Гiдролiнiя Д, по якiй масло подається iз розподiльника через порожниву золотника 8, з'єднана 3 гiдролiнiєю Е. Масло, що надходить iз розподiльника 111, по гiдролiнiї Е зливається в бак V. Клапани 5 i 7 закритi. При цьому масло заперте у пiдйомнiй порожнипi гiдроцилiндра 11. Коли регулятор виключений, гiдросистемою регулюють за допомогою рукояток золотникiв розподiльника або важелем ГЗВ.

Пiдйом машини в транспорте положення. Для цього рукоятку 17 повертають по сектору вниз i утримують рукою. Гiльза займе положення, зображене на рис.24.4.3, в. Гiдролiнiя Д, а тому i канал К, що керує перепускним клапаном розподiльника, перекритi гiльзою 4; клапан 32 закривається. Насос спрямовує масло гiдролiнiєю Л через ГЗВ, по гiдpoлiнiях Ж i А - у пiдйомну порожнину гiдроцилiндра. Сюди ж через клапан 7 надходить масло вiд насоса гiдролiнiєю В. Після закiнчення пiдйому машини рукоятку 17 вiдпускають, i пружина 3 через гайку 2, гвинт 1, валик 18 i тягу 20 поверне рукоятку в положення «Виключено».

Корекцiя на пiднiмання. Iз збiльшенням глибини зростає i тяговий опiр машини. Пружина 25 датчика стискується. Силова тяга 30 через важiль 12 поверне гвинт 14. Його гайка 10 змiстить золотник вправо i займе положення, зображенс на рис. 14.11, г. Перепускний клапан 32 розподiльника закриється. Вiд насоса по гiдролiнii В через вiдкритi кран 15 i клапан 7 по гiдролiнiї А масло почне надходити у пiдйомпу порожнину гiдроцилiндра. Машина буде пiднiматись, тяговий опiр змсншуватись, i силовий датчик поверне золотник 8 у нейтральне положення. Задана глибина вiдновиться.

Краном 15 регулюють швидкiсть корекції чим бiльше закритий кран, тим бiльше масла зливається в бак через розподiльник i тим менша швидкiсть пiднiмання машини.

Корекцiя на опускання. Якщо глибина обробiтку грунту почне зменшуватись, навантаження на пружину 25 датчика знизиться. Через тягу 30, важiль 12 i гвинт 14 датчик змicтить гайку 10 влiво. У той же бiк пружина 3 змicтить золотник 8. При новому положеннi золотника (рис. 24.4.3, д) пiд дiєю ваги машини масло буде витискуватись iз нагнiтальної порожнини гiдроцилiндра на злив у бак, i задана глибина вiдновиться.

Завдяки тому, що процес корекції повторюється, глибина обробiтку грунту пiдтримується приблизно постiйною.

Для позицiйного регулюванпя перемикач 13 повертають вправо до з'єднання з важелем 11. Положення машини автоматично пiдтримується регулятором, але гвинтом 14 кepyє цей важiль, а рух йому передає палець 22 поворотного важеля 21 через позицiйну тягу 29.

Способи регулювання глибини обробітку грунту - 3.3 out of 5 based on 3 votes