Методические указания
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (2 Голосов)

 

Кафедра «Теоретична та загальна електротехніка»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології " для студентів факультету заочного навчання.

Спеціальності 6.901.900 - Енергетика Сільськогосподарського Виробництва

УДКС21.317.39

Методичні вказівки розроблені

К. Т.Н., доцентом кафедри

Методичні вказівки розглянуті на засіданні кафедри «Теоретична та загальна електротехніка», протокол № 3 від «04» жовтня 2007 р.

Методичні вказівки затверджені на засіданні методичної комісії факультету заочного навчання та рекомендовані до тиражування, (протокол № О від « ІС' »________ О"'_______ 200 <у Р

Рецензент:

 

ЗМІСТ

1 Загальні правила роботи в лабораторії............................................

2 ЛабораторнаРобота 1

Практичне застосування переносного вимірювального комплекту.

3. ЛабораторнаРобота 2

Вимірювання активної, реактивної потужності та коефіцієнта потужності у трифазних колах змінного струму..............................

4 ЛабораторнаРоботаЗ

Вимірювання індуктивності, ємності та взаємної індуктивності різними методами..

5 ЛабораторнаРобота 4

Повірка ватметру..............

6. ЛабораторнаРобота 5

Практичне застосування вимірювального трансформатора струму.......

7. ЛабораторнаРобота 6

Практичне застосування вимірювального одинарного моста

Постійного струму....

8 Список літератури..............................................................................

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЇ

1. Перед початком лабораторних занять студенти зобов'язані вивчити правила техніки безпеки в лабораторії та виконувати їх під час усього перебування в лабораторії.

2. До початку роботи студент повинен підготуватись до виконання ро­ боти. Підготовка складається з вивчення опису лабораторної роботи в методичних вказівках та відповідного теоретичного матеріалу з вико­ ристанням літератури, що рекомендується. Студенти, які незадовільно підготувались до виконання роботи, до занять не допускаються. Сту­ денти, які спізнились на заняття, до роботи не допускаються.

3. Під час підготовки до виконання роботи слід використовувати наочні приладдя та моделі.

4. Роботи виконуються бригадами, які складаються з 2.3 студентів. Кожну лабораторну роботу слід виконувати на певному робочому міс­ ці, використовуючи призначену для цієї роботи апаратуру. Звіт виконує ється індивідуально кожним членом бригади. При виконанні робіт чле­ ни бригади повинні розподілити робочі функції між собою та змінюва­ ти їх для того, щоб у повному об'ємі засвоїти усі ці функції.

5. Перед збиранням схеми необхідно ознайомитись з приладами та апаратурою, їх описом та інструкціями до використання.

6. Виконання роботи повинно здійснюватись у відповідності з поряд­ ком, який наведений у методичних вказівках.

7. Збирати, розбирати схеми та вносити в них які-небудь зміни можна тільки, якщо установка вимкнена.

8. Схему яка знаходиться під напругою, не можна залишати без на­ гляду.

9. У випадку виникнення яких-небудь несправностей у роботі приладів та апаратури слід відключити установку та повідомити викладача.

10. Студентам заборонено самостійно усувати несправності, що вини­ кли.

11. Після закінчення роботи студент повинен подати викладачу отри­ мані результати і тільки після його дозволу розібрати схему, а робоче місце необхідно привести у порядок.

12. Робити будь-які записи в таблицях методичних вказівок не дозво­ ляється.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Тема: Практичне Застосування Переносного Вимірювального

Комплекту Навчальна Ціль:

Придбання практичних навичок при роботі з переносним вимірюваль­ним комплектом Програма Роботи:

1. Візуальне ознайомлення з переносним вимірювальним комплектом.

2. Запис паспортних даних переносного вимірювального комплекту.

3. Графічне зображення робочої панелі комплекту зі змонтованими на ній вимірювальними приладами, затискачами та рукоятками.

4. Вимірювання величин струму, напруги, активної потужності у три фазному колі змінного струму при різних видах навантаження.

5. Оформлення звіту та його захист. Обладнання Робочого Місця:

Переносний вимірювальний комплект, асинхронний електродвигун, з'єднувальні проводи, секції освітлювального навантаження. Порядок Виконання Роботи:

1. Візуально ознайомитись з переносним вимірювальним комплектом та вивчити табличку - інструкцію щодо користування комплектом.

2. Основні паспортні дані переносного вимірювального комплекту на­ вести в таблиці 1.

3. Представити графічно панель комплекту зі змонтованими на ній ви­ мірювальними приладами, затискачами та рукоятками - рисунок 1.

4. Представити схему включення вимірювального комплекту у трифаз­ не коло змінного струму - рисунок 2.

5. Здійснити вимірювання величин струму, напруги, потужності у три фазному колі змінного струму при різних видах навантаження.

6. Результати вимірювань представити в таблиці 2.

7. Зробити висновок щодо області застосування вимірювального ком­плект та його практичної універсальності. 8 Заповнити бланк звіту.

Зміст звіту:

1 Тема роботи.

2. Навчальна ціль.

3. Основні паспортні дані переносного вимірювального комплекту - таблиця 1.

Таблиця 1 - Основні паспортні дані переносного вимірювального комплекту

image001_45 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

4. Графічне зображення передньої панелі переносного вимірювально­го комплекту з поясненням^основних вузлів, приладів та клем-комплек­ту - рисунок 1.

image002_38 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

1.1, 1.2, 1.3 - вимірювальні прилади, амперметр, вольтметр, ватметр,

Відповідно;

2-генераторні клеми підключення живлення комплекту;

3 - клеми підключення навантаження;

4 - перемикач меж вимірювання напруги вольтметром;

5 - перемикач меж вимірювання сили струму амперметром;

6 - покажчик напрямку обертання магнітного поля;

7 - клеми підключення додаткового блоку трансформаторів струму; 8- перемикач фаз;

9 - клема заземлення;

10 - перемикач полярності обмоток ватметра.

Рисунок 1 - Графічне зображення передньої панелі переносного вимірювального комплекту

5. Схема включення переносного вимірювального комплекту до три фазного три провідного - кола змінного струму для різних видів - наван­таження - рисунок 2.

image003_33 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

Рисунок 2 - Схема включення переносного вимірювального комплекту до три фазного три провідного кола змінного струму

6. Результати вимірювань величин струму, напруги та активної потуж­ності для різних видів навантаження - таблиця 2.

Таблиця 2 - Результати вимірювань величин струму, напруги та активної потужності для різних видів навантаження

image004_25 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

7. Висновок.

Контрольні Запитання:

1. Яке призначення переносного вимірювального комплекту та у чому, на Вашу думку, полягає його універсальність?

2. Як визначити постійні приладів: амперметра, вольтметра, ватметра у переносному вимірювапьному комплекті?

3. Представте схеми включення переносного вимірювального компле­ кту в однофазне, трифазне, трифазне чотири провідне коло змінно­ го струму.

4. Розшифруйте умовні позначки на шкалах електровимірювальних приладів переносного вимірювального комплекту.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Тема: Вимірювання Активної, Реактивної Потужності Та

Коефіцієнта Потужності У Трифазних Колах Змінного

Струму

Навчальна ціль:_Вивчення найбільш розповсюджених методів вимі­рювання активної та реактивної потужності та коефіцієнта потужності у трифазних колах змінного струму Програма Роботи:

1. Ознайомлення з приладами, що застосовуються в роботі та запис

Паспортних даних приладів.

2. Вимірювання активної потужності методом двох ватметрів в три­ фазному три провідному колі при різних характерах навантажен­ ня, яке з'єднане "зіркою*.

З Вимірювання реактивної потужності методом двох ватметрів в трифазному три провідному колі при різних характерах наванта­ження.

4. Вимірювання коефіцієнта потужності методом двох ватметрів в трифазному три провідному колі при різних видах навантаження.

5. Оформлення звіту та його захист. Обладнання Робочого Місця:

Електровимірювальні прилади: амперметри, ватметри; з'єднувальні проводи, асинхронний електродвигун, секції освітлювального наван­таження. Порядок Виконання Роботи:

1. Візуально ознайомитися з приладами, що застосовуються в робо­ ті, та записати їх паспортні дані в таблицю 1.

2. Зібрати схему (рисунок 1) вимірювання активної потужності мето­ дом двох ватметрів в трифазному три провідному колі при різних характерах навантаження, яке з'єднане "зіркою".

3. Здійснити вимірювання за схемою, яка наведена на рисунку 1, ре­ зультати вимірювань та обчислень представити в таблиці 2.

 

image005_23 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

image006_22 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

image007_19 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

4. Зібрати схему (рисунок 2) вимірювання реактивної потужності ме­ тодом двох ватметрів-& трифазному три провідному колі при різ­ них видах навантаження.

5. Здійснити вимірювання за схемою, яка наведена на рисунку 2, ре­ зультати вимірювань та обчислень представити в таблиці 3.

6. Зібрати схему (рисунок 3) вимірювання коефіцієнта потужності ме­ тодом двох ватметрів в трифазному три провідному колі при різ­ них видах навантаження

7. Здійснити вимірювання коефіцієнта потужності в трифазному три провідному колі при різних видах навантаження, результати вимі­ рювань та обчислень представити в таблиці 4.

8. За результатами роботи зробити висновок щодо практичної зна­ чущості методів вимірювання активної, реактивної потужності та коефіцієнта потужності, що були вивчені.

9. Заповнити бланк звіту. Зміст Звіту:

1. Назва роботи.

2. Ціль роботи.

3. Паспортні дані вимірювальних приладів - таблиця 1. Таблиця 1 - Паспортні дані вимірювальних приладів

4. Схема вимірювання активної потужності методом двох ватметрів в трифазному три проегдному колі з навантаженням, яке з'єднане "зір-

Рисунок 1 - Схема вимірювання активної потужності методом двох ватметрів в трифазному три провідному колі з навантаженням, яке з'єднане "зіркою".

5. Результати вимірювань активної потужності - таблиця 2. Таблиця 2 - Результати вимірювань активної потужності

 

image008_13 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

image009_13 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

image010_13 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

image011_12 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

6. Схема вимірювання реактивної потужності методом двох ватмет­рів в трифазному три провідному колі пр*грізни, х видах навантажен­ня - рисунок 2.

Рисунок 2 - Схема вимірювання реактивної потужності методом двох ватметрів в трифазному три провідному колі при різних видах навантаження

7. Результати вимірювань реактивної потужності - таблиця 3.

Таблиця 3 - Результати вимірювань реактивної потужності

8. Результати вимірювань коефіцієнта потужності - таблиця 4. Таблиця 4 - Результати вимірювань коефіцієнта потужності

Примітка До Таблиці 4:

Розрахункова формула для визначення коефіцієнта потужності:

Де Рі, Р2 - показання першого та другого ватметрів відповідно, Вт.

9. Висновок Контрольні Запитання:

1. При яких умовах активна потужність трифазного три провідного кола може бути виміряна методом одного ватметра?

2. Коли застосовується метод двох ватметрів? У якому випадку один з ватметрів буде показувати нуль? Коли слід застосовувати метод трьох ватметрів?

3. Від чого залежить кількість ватметрів та наведіть їх схеми вклю­ чення при вимірюванні активної потужності трифазної системи?

4. Наведіть схему включення ватметра у коло однофазного змінного струму для вимірювання активної потужності з використанням ви­ мірювальних трансформаторів струму та напруги.

5. Можна чи ні вимірювати ватметром реактивну потужність? Відпо­ відь обґрунтуйте.

6. Чому вимірювання реактивної потужності ватметром Є непрямим вимірюванням?

7. Якими непрямими методами та за якими схемами можна вимірю­ вати реактивну потужність? Наведіть схеми включення приладів.

8. Наведіть класифікацію методів вимірювання коефіцієнта потужно­ сті у три фазних колах змінного струму.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З Тема: Вимірювання Індуктивності, Ємності Та Взаємної

Індуктивності Різними Методами

Навчальна Ціль: Вивчення найбільш розповсюджених методів вимі­рювання ємності, індуктивності та взаємної індуктивності Програма Роботи:

1. Ознайомлення з приладами та апаратурою, які застосовуються в роботі та запис паспортних даних приладів.

2. Вимірювання індуктивності котушок методом "амперметра - вольтметра - ватметра".

3. Вимірювання взаємної індуктивності двох котушок методом "амперметра - вольтметра".

4. Вимірювання ємності конденсаторів методом "амперметра - вольтметра - ватметра".

5. Вимірювання ємності конденсаторів методом "амперметра - вольтметра".

6. Порівняння результатів вимірювань взаємної індуктивності та ємності, які отримані різними методами.

7. Оформлення звіту та його захист.

Обладнання Робочого Місця: Лабораторний автотрансформатор, амперметри, вольтметри, ватметри, котушки індуктивності, конденса­торні батареї, з'єднувальні проводи. Порядок Виконання Роботи:

1. Ознайомитись з приладами та апаратурою, що застосовуються роботі та записати їх паспортні дані у таблицю 1.

2. Зібрати схему (рисунок 1) вимірювання індуктивності котушок методом "амперметра - вольтметра - ватметра".

3. Здійснити вимірювання сили струму, напруги та потужності у колі з індуктивною котушкою.

 

image012_11 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

image013_12 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

image014_13 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

- активного опору котушки:

 

- індуктивного опору котушки:

 

- індуктивності котушки:

 

4. За результатами вимірювань визначити величину індуктивності ко­ тушки за розрахунковими формулами-(1) - (4). Результати вимірю­ вань та обчислень представити в таблиці 2.

5. Зібрати схему (рисунок 2) вимірювання взаємної індуктивності двохкотушок методом "амперметра - вольтметра".

6. Здійснити вимірювання сили струму у колі з першою котушкою та

Напруги у колі з другою котушкою. Слід зазначити, що з метою зме­ншення похибки вимірювань напруги у колі з другою котушкою, не­обхідно використовувати вольтметр з великим вхідним опором.

7. За результатами вимірювань визначити величину взаємної індуктивності котушки за розрахунковою формулою (5). Результати вимі­рювань та обчислень представити в таблиці 3.

8. Зібрати схему (рисунок 3) вимірювання ємності конденсаторів методом "амперметра - вольтметра - ватметра".

9. Здійснити вимірювання сили струму, напруги та потужності у колі з конденсатором.

10. За результатами вимірювань визначити величину ємності конденсаторів за розрахунковими формулами (6) - (9). Результати вимі­рювань та обчислень представити в таблиці 4.

11. Зібрати схему (рисунок 4) вимірювання ємності конденсаторів ме­ тодом "амперметра - вольтметра".

12. Здійснити вимірювання сили струму та напруги у колі з конденса­ тором.

13. За результатами вимірювань визначити величину ємності конден­ саторів за розрахунковою формулою (10). Результати вимірювань та обчислень представити в таблиці 5.

14. За результатами роботи зробити висновок щодо практичної значущості вивчених методів вимірювання ємності, індуктивності та взаємної індуктивності.

15. Заповнити бланк звіту.

Де Ш- Кутова швидкість обертання, рад/с; F - Частота струму, Гц.

6. Схема вимірювання взаємної індуктивності двох котушок методом "амперметра - вольтметра" - рисунок 2. TV

image015_11 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

Рисунок 2 - Схема вимірювання взаємної індуктивності двох котушок методом "амперметра - вольтметра"

7. Результати вимірювань взаємної індуктивності двох котушок за ме­тодом "амперметра - вольтметра" - таблиця 3.

Таблиця 3 - Результати вимірювань

ЗМІСТ ЗВІТУ:

1. Назва роботи.

2 Ціль роботи.

3. Паспортні дані вимірювальних приладів - таблиця 1.

 

image016_11 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

image017_10 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

ПриміткаДоТаблиці 3:

Розрахункова формула для визначення взаємної індуктивності двох котушок:

image018_11 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

8. Схема вимірювання ємності конденсатора методом "амперметра - вольтметра - ватметра" - рисунок 3.

image019_10 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

Рисунок 3 - Схема вимірювання ємності конденсатора

Методом "амперметра - вольтметра - ватметра"

 

image020_8 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

image021_6 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

image022_4 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

image023_4 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

4. Схема вимірювання індуктивності котушки методом "амперметра вольтметра - ватметра" - рисунок 1.

image024_3 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

Рисунок 1 - Схема вимірювання індуктивності котушки методом "амперметра - вольтметра - ватметра"

5. Результати вимірювань індуктивності котушки за методом "ампер­метра - вольтметра - ватметра" - таблиця 2.

Таблиця 2 - Результати вимірювань

image025_2 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

9. Результати вимірювань ємності конденсатора за методом "ампер-метра _ вольтметра - ватметра» - таблиця 4.

Таблиця 4 - Результати вимірювань

ПриміткаДоТаблиці 4:

- активного опору конденсаторів:

 

- ємнісного опору конденсаторів:

 

Розрахункові формули для визначення: - повного опору конденсаторів:

 

image026_1 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

image027_0 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

ПриміткаДоТаблиці 2:

Розрахункові формули для визначення: - повного опору котушки:

- ємності конденсаторів:

10. Схема вимірювання ємності конденсатора методом "амперметра вольтметра" - рисунок 4.

image028_0 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

Рисунок 4 - Схема вимірювання ємності конденсатора методом "ам­перметра - вольтметра"

11. Результати вимірювань ємності конденсатора за методом "ампер­метра - вольтметра" - таблиця 5.

Таблиця 5 - Результати вимірювань

image029_0 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

ПриміткаДоТаблиці 5:

Розрахункова формула для визначення ємності:

12. Висновок Контрольні Запитання".

1. Чому вивчені методи вимірювання параметрів електричних кіл є не­ прямими?

2. Охарактеризуйте непрямі методи вимірювання ємності.

3. Охарактеризуйте непрямі методи вимірювання індуктивності.

4. Охарактеризуйте непрямі методи вимірювання взаємної індуктивно­ сті.

5. Що таке фарадомір? Опишіть будову та принцип дії електродинамі­ чного фарадоміра. Чому у фарадомірі кут відхилення рухомої частини залежить від величини ємності'?

6. Охарактеризуйте метод заміщення для вимірювання ємності.

7. Охарактеризуйте метод заміщення для вимірювання індуктивності.

8. Чому дорівнює ємність конденсатора з великими втратами, якщо при вимірюванні показання приладів дорівнюють: амперметра 5 А, вольтметра 100 В, ватметра ЗО Вт

 

image030_0 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема: ГТовірка Ватметра Навчальна Ціль:

Практичне вивчення основних етапів повірки феродинамічного ватме­тра методом безпосереднього звіреиня Програма Роботи:

1. Візуальне ознайомлення з ватметром, що повіряється та запис його паспортних даних.

2. Зовнішній огляд ватметра, що повіряється.

3. Вибір зразкового ватметра та запис паспортних даних зразкового ватметра.

4. Повірка ватметра.

5. Визначення за результатами повірки класу точності ватметра, що повіряється.

6. Оформлення звіту та його захист. Обладнання Робочого Місця;

Лабораторний автотрансформатор, амперметри, вольтметр, зразковий ватметр, ватметр, що повіряється, трьохсекційне освітлювальне нава­нтаження, реостат, з'єднувальні проводи. Порядок Виконання Роботи:

1. Візуально ознайомитися з ватметром, що повіряється.

2. Записати паспортні дані ватметра, що повіряється, в таблицю 1.

3. Здійснити зовнішній огляд ватметоа, що повіряється, та зробити ви­ сновок щодо можливості подальшого застосування в даній роботі. Результат огляду приладу представити в таблиці 1.

4. Використовуючи вказівки до повірки електровимірювальних прила­ дів, зробити вибір зразкового ватметра та навести його паспортні дані в таблицю 1.

5. Зібрати схему повірки ватметра (рисунок 1)

6. Здійснити повірку ватметра на всіх числових поділках шкали при номінальній напрузі в - прямому та зворотному напрямку руху стріл­ ки. Зміна сили струму у колі з освітлювальним навантаженням здій­ снюється реостатом.

7. Результати вимірювань представити в таблиці 2.

8. За отриманими експериментальними даними визначити похибки, поправки та варіацію ватметра. Результати обчислень представити в таблиці 2.

9. Визначити клас точності ватметра, що повіряється.

10. За даними вимірювань та обчислень побудувати криву поправок у залежності від показань ватметра, що повіряється (рисунок 2).

11. Зробити висновок щодо придатності ватметра, що повіряється, до подальшої експлуатації.

12. Заповнити бланк звіту.

 

image031_0 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

4. Схема повірки ватметра - рисунок 1

 

image032 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "Зміст звіту:

1. Тема роботи.

2. Навчальна ціль роботи.

3. Паспортні дані вимірювальних приладів - таблиця 1.

Таблиця 1 - Паспортні дані вимірювальних приладів

Де PW0 - зразковий ватметр;

PW - ватметр, що повіряється Рисунок 1 - Схема повірки ватметра

5. Результати повірки ватметра-таблиця 2.

6. Крива поправок до показань ватметра - рисунок 2.

7. Висновок

Контрольні Запитання:

1. Як визначити постійну приладу багатомежного ватметра?

2. Які засоби розширення меж вимірювань ватметра за струмом та за напругою''

3. Що таке клас точності приладу? Графічні зображення класу точнос­ ті.

 

image033_1 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

4. Які величини можна вимірювати приладом електродинамічної сис­ теми?

5. Як вимірювати потужність у колі змінного струму електродинамічним приладом"? Наведіть схему вмикання котушок ватметра та охарак­ теризуйте особливості цієї схеми.

6. Яка область застосування електродинамічних приладів?

7. Які основні операції повірки ватметра?

8. У коло змінного струму включений ватметр, межа вимірювання за

Струмом якого дорівнює 5 А, а за напругою - 300 В, кількість поді­лок шкали 150. Визначте потужність, якщо стрілочний покажчик приладу зупинився на позначці»85».

9. У розпорядженні оператора є три ватметри:

- PW1: UH = 300 В, Ін = 5 А, клас точності 0,5;

- PW2: UH = 150 В, Ін = 5 А, клас точності 0,2;

- PW3: UH = 600 В, І„ = 5 А, клас точності 1,0.

Який з приладів слід обрати оператору для вимірювання потужно­сті 700 Вт. Відповідь обґрунтуйте.

10. Шкала ватметра складається з 150 поділок. Клас точності приладу дорівнює 0,2. Визначте абсолютну та відносну похибки вимірюван­ ня, якщо стрілочний покажчик приладу зупинився на позначці «80».

11. Потужність, яка виміряна ватметром, дорівнює 900 Вт. Клас точно­ сті приладу - 0,5, межа вимірювання за струмом дорівнює 5 А, а за напругою - 300 В. Знайти межі, між якими знаходиться дійсне зна­ чення потужності, що виміряна.

12. Межа вимірювання ватметра - 1500 Вт, клас точності - 1,0, кіль­ кість поділок шкали 100. Величина потужності, що виміряна, 950 Вт. Визначте постійну приладу, його чутливість приладу, а також абсолютну та відносну похибки вимірювань.

 

image034_1 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема: Практичне Застосування Вимірювального

Трансформатора Струму Навчальна Ціль:

Придбання практичних навичок при роботі з вимірювальним трансформатором струму Програма Роботи:

1. Візуальний огляд вимірювального трансформатора струму.

2. Запис паспортних даних вимірювальних приладів та вимірювального трансформатора струму.

3. Вимірювання величин струму, активної потужності за допомогою амперметра та ватметра, які включені через трансформатор стру­ му, при паралельному з'єднанні струмоприймачів в однофазному колі змінного струму.

4. Оформлення звіту та його захист. Обладнання Робочого Місця:

Лабораторний авторансформатор, вимірювальний трансформатор струму, амперметр, ватметр, вольтметр, трьохсекційне освітлювальне навантаження, з'єднувальні проводи. Порядок Виконання Роботи:

1. Візуально ознайомитися з вимірювальним трансформатором стру­ му.

2. Записати паспортні дані електровимірювальних приладів в таблицю 1, а паспортні дані вимірювального трансформатора струму - в таблицю 2.

3. Зібрати схему (рисунок 1) вимірювання величин струму та активної потужності за допомогою амперметра та ватметра, які включені через трансформатор струму при паралельному з'єднанні секцій.

4. Здійснити вимірювання величин струму та активної потужності в колі змінного струму з освітлювальним навантаженням при

Різноманітних положеннях вимикачів на секціях, при їх паралельному з'єднанні та при різноманітних положеннях штекера на трансформаторі струму.

5. Результати вимірювання навести в таблиці 3.

6. Зробити висновок щодо практичної значущості вимірювального трансформатора струму.

7. Заповнити бланк звіту. Зміст Звіту:

1. Тема роботи.

2. Навчальна ціль.

3. Паспортні дані приладів-таблиця 1.

4. Паспортні дані трансформатора струму - таблиця 2.

 

Таблиця 2 - Паспортні дані вимірювального трансформатора струму

 

Таблиця 1 - Паспортні дані вимірювальних приладів

image035 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

5. Схема включення вимірювальних приладів: ватметра, амперметра через вимірювальний трансформатор струму - рисунок 1.

Таблиця 3 - Результати вимірювань

 

image036_1 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

image037_0 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

Рисунок 1 - Схема включення вимірювальних приладів: ватметра, амперметра через вимірювальний трансформатор струму

6. Результати вимірювань-таблиця 3.

ПриміткаДоТаблиці 3:

Де К,- Коефіцієнт трансформації трансформатора струму; /? - первинний струм, А; Р1 - первинна активна потужність кола, Вт; Cos Tp- Коефіцієнт потужності кола З освітлювальним

Навантаженням, cos р = 1. U напруга живлення мережі, В.

7. Висновок

Контрольні Запитання:

1. Поясніть призначення вимірювальних трансформаторів.

2. Наведіть конструктивну схему трансформатора напруги та поясніть його принцип дії та схему включення трансформатора напруги.

3. Наведіть конструктивну схему трансформатора струму та поясніть його принцип дії та схему включення трансформатора струму.

4. Що таке коефіцієнт трансформації вимірювального трансформатора струму? Як його визначити?

5. Як визначити постійну ватметра, який включений через трансфор­ матор струму?

6. Визначте потужність кола, якщо ватметр, який включений через трансформатор струму 20/5, має межу вимірювання напруги 600 В, межу вимірювання струму 5 А, кількість поділок шкали 150 Стрілка ватметру зупинилась на позначці '75".

7. У коло однофазного змінного струму через трансформатор струму з коефіцієнтом трансформації Кі та через трансформатор напруги з коефіцієнтом трансформації Ки підключені амперметр, вольтметр, ватметр. Накресліть схему вмикання приладів та трансформаторів, а також визначте величини струму у первинній обмотці трансорматора струму /,, первинної напруги U1T активну потужність споживача Р,.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема: Практичне Застосування Вимірювального Одинарного

Моста Постійного Струму Навчальна Ціль:

Придбання практичних навичок при роботі з вимірювальним одинарним мостом постійного струму Програма Роботи:

1. Візуальний огляд вимірювального одинарного мотста постійного струму.

2. Запис паспортних даних вимірювального одинарного моста постійного струму.

3. Вимірювання малих, середніх та великих величин опорів постійному струму.

4. Оформлення звіту та його захист. Обладнання Робочого Місця:

Вимірювальний одинарний міст постійного струму, зєднувальні проводи, магазин опорів. Порядок Виконання Роботи:

1. Візуально ознайомитися з вимірювальним одинарним мостом постіного струму.

2. Записати паспортні дані вимірювального одинарного моста постійного струму таблицю 1.

3. Здійснити вимірювання малих, середніх та великих величин опорів постійному струму вимірювальним одинарним мостом постійного струму.

4. Результати вимірювань величин опорів навести в таблиці 2.

5. Зробити висновок щодо практичної значущості вимірювального одинарного моста постійного струму.

6 Заповнити бланк звіту.

 

image038_0 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

 

Зміст Звіту:

1. Тема роботи.

2. Навчальна ціль.

3. Паспортні дані вимірювального одинарного моста постійного струму -таблиця 1.

Таблиця 1 - Паспортні дані вимірювального одинарного моста постійного струму

Контрольні Запитання:

1. Які опори є малими, середніми та великими''

2. Охарактеризуйте конструктивні особливості вимірювального оди­ нарного моста постійного струму.

3. Що таке врівноваження та збіжність вимірювального моста?

4. Охарактеризуйте умову рівноваги вимірювального одинарного мо­ ста постійного струму.

5. Охарактеризуйте вимірювання опорів постійному струму вимірю­ вальним мостом.

4. Результати вимірювань величин опорів - таблиця 2.

image039_0 Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології "

5. Висновок

Список літератури

1. Кравцов А.В. Злектрические измерения. - М : Агропромиздат 1988. -239 с: ил.

2. Кравцов А.В., Рьібинский Ю.В. Злектрические измерения. - М.: Колос, 1972. -350 с: ил.

3. Панев Б. И. Злектрические измерения: Справочник (в вопросах и ответах). - М.: Агропромиздат, 1987. -480 с: ил.

4. Електричні вимірювання електричних та неелектричних величин / Під ред. EC. Поліщука. - К.: Вища школа, 1978. - 352 с: ил.

5. Основи метрологии и злектрические измерения / Под ред. Е. М. Душина. - Л.: Знергоатомиздат, 1987. -480 с: ил.

6. Гуржіи A.M.. Поворознюк Н.І. Електричні і радіотехнічні вимірю­ вання. - К.: Навч. Книга, 2002. - 287 с: іл.

Методичні вказівки для лабораторних робіт "Контрольно - вимірювальні прилади з основами метрології " - 4.0 out of 5 based on 2 votes