Методические указания
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.67 (3 Голосов)

Содержание материала

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.  Робота виконується на аркушах формату А4.

2.  Текст задач, формули повинні бути написані чітко, акуратно, без виправлень. Якщо відомі формули та математичні залежності використовуються без проміжних перетворень, необхідно здійснювати посилання на літературне джерело. Обов'язково необхідно вказувати одиниці вимірювання заданих та розрахованих величин.

3. Електричні схеми включення електровимірювальних приладів виконуються з застосуванням креслярського приладдя на аркушах формату А4, за необхідністю - на аркушах формату A3.

4 . Без завдання контрольна робота до захисту не допускається.

5. Задачі, які виконані за варіантом, що не відповідає завданню, не

Перевіряються.

6. Робота зарахована, якщо рішення задач не містять помилок принципового характеру та, у цілому, робота відповідає вищезгаданим вимогам

7. Якщо робота не зарахована, необхідно внести виправлення на окремих аркушах роботи. Виправляти помилки в тексті, який перевірений

Викладачем, не дозволяється.

8. Наприкінці виконаної роботи вказуються список використаної літератури та особистий підпис студента.

ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ВАРІАНТ А (для останньої парної цифри залікової книжки)

ЗАДАЧА 1 "Електровимірювальний прилад. Основи теорії".

Використовуючи данні таблиці 1 необхідно виконати такі завдання:

1. Описати будову електровимірювального приладу та його принцип дії.

2. Визначити постійну приладу, його чутливість та найбільше значення абсолютної похибки.

3. Охарактеризувати призначення заданого електровимірювального приладу

ТАБЛИЦЯ 1 - Дані для вирішення задачі 1 (варіант А)

Варі­ант

Найменування приладу

Межа вимірювання

Клас точності

Кількість поділок шкали

1

Електромагнітний амперметр

2,5; 5 А

0,5

150

2

Феродинамічний ватметр

1000 Вт

1,5

75

3

Магнітоелектричний амперво­льтметр

UH = 20B; ІH = 5А

1,0

100

4

Електростатичний вольтметр

75; 150; 300 В

1,0

75

5

Електродинамічний вольтметр

75; 150 В.

0,5

150

6

Магнітоелектричний вольтметр

100 В

1.5

50

7

Електромагнітний вольтметр

150;300 В

1,5

100

8

Електродинамічний ватметр

UH = 75;150;300;600В; ІH = 5; 10 А

1.0

150

9

Електромагнітний вольтметр з астатуванням

300; 450 В

0,2

100

10

Магнітоелектричний вольтметр з рухомою котушкою

50 В

1,0

75

11

Електростатичний вольтметр зі змінною поверхнею пластин

60; 75; 150; 300; 450.В

1,0

60; 75

12

Магнітоелектричний мікроамперметр

200 μА

2,5

100

13

Магнітоелектричний омметр

20 кОм

1.5

75

14

Електромагнітний амперметр з підвищеною чутливістю

2,5; 5; 10 А

0,5

100

15

Магнітоелектричний мілівольт­метр з рухомим магнітом

75 mВ

0,2

75 100

16

Електростатичний вольтметр зі змінною відстанню між пласти­нами

150; 300 В

1,5

 

17

Магнітоелектричний міліампер­метр

30 mA

1,5

100

18

Електромагнітний амперметр з екрануванням

0,25; 0,5; 1 А

1,5

100

100

19

Багатомежний електромагніт­ний вольтметр

75; 150; 300; 450 В

0,5

75'

20

Феродинамічний кіловатметр

1 кВт

1,5

 

 

ЗАДАЧА 2 "Вимірювання електричних величин. Масштабні вимірю­вальні перетворювачі"

Для вимірювання струмів та напруги у колі постійного струму викори­стовувалися вимірювальні механізми, номінальні значення та внутрішні опори яких подані в таблиці 2.

Необхідно виконати завдання:

1.  Розрахувати опори багатомежного шунта та багатомежного додаткового резистора для вимірювання відповідно струмів та напруги у колі постійного струму.

2.  Розробити схеми включення масштабних вимірювальних перетворювачів та приладів у коло постійного струму.

3.  За даними розрахунків, використовуючи довідкову літературу, вибрати стандартні шунти та додаткові резистори.

ВАРІАНТ Б (для останньої непарної цифри залікової книжки)

ЗАДАЧА 1 "Електровимірювальний прилад. Основи теорії"

За даними таблиці 3 необхідно виконати завдання:

1.  Розробити конструктивну схему електровимірювального приладу та описати його будову.

2.  Описати принцип дії електровимірювального приладу з поясненням фізичних процесів (явищ), що відбуваються при роботі приладу.

3.  Охарактеризувати призначення заданого електровимірювального приладу.

 

Таблиця 2 – Дані для вирішення задачі 2 (Вариант2)

Внутрішній опір приладів

Вольтметра,

RPV, Ом

 

10

 

10

 

15

 

15

 

25

 

15

 

Амперметра,

RPA, Ом

15

 

10

 

50

 

50

 

15

 

25

 

10

Межа вимірювання приладу

Вольтметра,

Uн, 10-3, A

 

75

 

75

 

75

 

75

 

75

 

150

 

Амперметра,

Iн, 10-3, A

5

 

7,5

 

3

 

3

 

5

 

3

 

7,5

Величини, що вимірюються

Напруга,

Uвим, В

 

600; 980

 

980; 1450

 

1400; 800

 

1200; 550

 

1300; 2500

 

1000; 1500

 

Струм,

Iвим, A

100; 150

 

300; 200

 

30; 50

 

7,5; 15

 

75; 100

 

10; 20

 

500; 300

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Таблиця 2 – Дані для вирішення задачі 2 (Вариант2)

Внутрішній опір приладів

Вольтметра,

RPV, Ом

10

 

50

 

25

 

15

 

15

 

10

 

Амперметра,

RPA, Ом

 

15

 

50

 

10

 

50

 

15

 

15

Межа вимірювання приладу

Вольтметра,

Uн, 10-3, A

75

 

150

 

75

 

75

 

75

 

75

 

Амперметра,

Iн, 10-3, A

 

5

 

3

 

7,5

 

3

 

5

 

5

Величини, що вимірюються

Напруга,

Uвим, В

2000; 2600

 

500; 1500

 

600; 1000

 

2800; 1400

 

900; 3000

 

1500; 2600

 

Струм,

Iвим, A

 

0,1; 5

 

20; 50

 

500; 200

 

20; 30

 

5; 20

 

200; 150

Варіант

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

Таблиця з - Дані для вирішення задачі (варіант Б)

Варіант

Найменування приладу

1

Магнітоелектричний логометр

2

Вимірювальний трансформатор напруги

3

Електромагнітний прилад з астатуванням

4

Електродинамічний логометр

5

Однофазний індукційний лічильник активної енергії

6

Вимірювальний одинарний міст постійного струму

7

Вимірювальний трансформатор струму

8

Автоматичний вимірювальний міст

9

Феродинамічний логометр

10

Вимірювальний міст змінного струму

11

Випрямний прилад

12

Електростатичний прилад зі змінною поверхнею пластин

13

Електромагнітний логометр

14

Електровимірювальний потенціометр постійного струму

15

Електронний вольтметр постійного струму

16

Електронно-променевий осцилограф

17

Електромагнітний прилад з екрануванням

18

Вимірювальний подвійний міст постійного струму

19

Феродинамічний прилад

20

Електростатичний прилад зі змінною відстанню між пластинами

 

ЗАДАЧА 2 "Вимірювання електричних величин"

За даними таблиці 4, необхідно виконати завдання:.

1.  Запропонувати метод вимірювання електричної величини.

2.  Розробити схему включення електровимірювальних приладів для реалізації запропонованого методу.

3.  Розробити алгоритм розрахунку невідомої електричної величини за запропонований методом та визначити її чисельне значення.

ЗАДАЧА 3 "Вимірювання неелектричних величин"

Необхідно здійснити вимірювання неелектричних величин, наймену­вання яких приведені в таблиці 5. Порядок рішення задачі:

1.  Розробити узагальнену структурну схему приладу для вимірювання заданої неелектричної величини. Охарактеризувати розроблену
схему.

2.  Описати конструктивні особливості первинного вимірювального перетворювача (ПВП) неелектричної величини.

3.  Охарактеризувати фізичні процеси (явища), що відбуваються при роботі перетворювача та описати його принцип дії.

4.  Описати функціональну залежність (графічну, аналітичну) між вихідним та вхідним сигналом перетворювача заданої неелектричної величини.

5.  Зазначити тип та вид первинного вимірювального перетворювача.

6.  Обґрунтувати доцільність застосування запропонованого Вами пристрою вимірювання заданої неелектричної величини.

 

ТАБЛИЦЯ 4 – Дані для вирішення задачі 2 (варіант Б)

Невідома величина

Ркола

Iкола

Uкола

Qкола

ΔW місяць

Cos φкола

Rшунта

Qкола

ΔI, β, γ

ЗАДАНІ ВЕЛИЧИНИ

WK,

КВт год

     

1608,5

         

WH,

КВт год

     

1325,8

         

КU

   

600/100

500/100

         

КІ

 

20/5

             

Кі,

Под

 

86

75

       

100/5

 

К,

Под

 

150

100

           

PW3,

Вт

300

   

600

     

990

 

PW2,

Вт

500

   

350

 

790

 

800

 

PW1,

Вт

400

   

300

 

600

     

PH, Вт

                 

RPV, Ом

                 

RPA, Ом

           

15

   

Uвим,

B

                 

Uд,

B

                 

Uн,

B

   

450

           

Івим,

А

           

100х10-5

 

4,85

Ід,

А

               

4,9

Ін,

А

 

5

       

5х10-5

 

5

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продовження таблиці 4

Невідома величина

Ркола

ΔU, β, γ

Rx≤1

Qкола

M12, C

Rшунта

Ркола

ЗАДАНІ ВЕЛИЧИНИ

WK,

КВт год

             

WH,

КВт год

             

КU

500/100

   

600/100

   

600/100

КІ

10/5

           

Кі,

Под

96

         

73

К,

Под

100

         

150

PW3,

Вт

     

950

     

PW2,

Вт

     

800

     

PW1,

Вт

             

PH, Вт

1500

           

RPV, Ом

   

7,5

       

RPA, Ом

         

15

 

Uвим,

B

 

290

0,54

 

5,6

   

Uд,

B

 

292

         

Uн,

B

 

300

         

Івим,

А

   

3,75

 

1,5

100; 500

 

Ід,

А

             

Ін,

А

         

5х10-5

 

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

Продовження таблиці 4

Невідома величина

ΔW місяць

Cos φкола

Постійна чутливість

Ркола

Rx>1

Qкола

Rс, Xс, Сс,

Ркола

 

ЗАДАНІ ВЕЛИЧИНИ

WK,

КВт год

               

WH,

КВт год

               

КU

 

600/100

     

500/100

 

500/100

КІ

 

100/5

 

20/5

 

10/5

 

50/5

Кі,

Под

               

К,

Под

               

PW3,

Вт

 

700

     

620

 

1050

PW2,

Вт

 

900

1500

     

300

1200

PW1,

Вт

 

1500

     

540

 

1000

PH, Вт

     

750

       

RPV, Ом

100х

10-3

             

RPA, Ом

       

0,004

     

Uвим,

B

100

     

26

 

100

 

Uд,

B

   

100

         

Uн,

B

0…10

             

Івим,

А

       

0,0348

 

5

 

Ід,

А

   

20

         

Ін,

А

               

Варіант

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

Продовження таблиці 4

Невідома величина

ΔW місяць

Cos φкола

Постійна потужність

Ркола

ΔU, β, γ

ΔI, β, γ

ЗАДАНІ ВЕЛИЧИНИ

WK,

КВт год

           

WH,

КВт год

           

КU

           

КІ

           

Кі,

Под

           

К,

Под

           

PW3,

Вт

           

PW2,

Вт

           

PW1,

Вт

           

PH, Вт

           

RPV, Ом

           

RPA, Ом

           

Uвим,

B

           

Uд,

B

           

Uн,

B

           

Івим,

А

           

Ід,

А

           

Ін,

А

           

Варіант

25

26

27

28

29

30

Примітка до таблиці 4:

Задані величини:

Ін - номінальне значення струму, А;

Ід - дійсне значення струму, А;

Івим - значення струму, що виміряне, А;

UH - номінальне значення напруги, В;

Uд - дійсне значення напруги, В;

Uвим - значення напруги, що виміряне, В;

RPA RPV - внутрішні опори амперметра, вольтметра, відповідно, Ом;

РH - номінальне значення потужності, Вт;

PW1, PW2, PW3 - значення потужності, що виміряне ватметрами, Вт;

К - кількість поділок шкали приладу, поділ. ;

Кi - поточна поділка шкапи, на якій зупинилася стрілка приладу;

КL Ко - коефіцієнти трансформації трансформаторів струму та напруга,

Відповідно;

WH, WK - початкове та кінцеве значення активної енергії за показниками лічильника, відповідно, кВттод.

Невідомі величини:

Ркола - активна потужність кола, Вт;

Iкола - струм кола, А;

Ікола - напруга кола, В;

Qкола - реактивна потужність кола, Вар;

Rшунта - опір шунта, Ом;

Rдод - опір додаткового резистора, Ом;

Cos φкола - коефіцієнт потужності кола;

ΔW місяць - витрата електроенергії за місяць, кВт·год;

ΔU, β, γ - відповідно абсолютні, відносні, приведена похибки;

М12 - взаємна індуктивність, Гн;

R, X, L, С - відповідно активний, реактивний опори елементів, індуктивність

Та ємність.

Таблиця 5 - Дані для вирішення задачі З

Варіант

Неелектрична величина

1

Вологість повітря у тваринницькому приміщенні

2

Рівень рідини в закритому резервуарі

3

Температура рідини (мінус 10°С...плюс 300°С)

4

Витрата палива в закритому резервуарі

5

Товщина немагнітних покриттів

6

Механічна деформація

7

Момент вала, що крутить

8

Тиск газу

9

Освітленість у приміщенні

10

Температура рідини (мінус 40° С.... плюс 800° С)

11

Вібрація об'єкта

12

Кутова швидкість обертання вала

13

Витрата електропровідної рідини

14

Температура ґрунту

15

Рівень сипких матеріалів у бункері

16

Середня швидкість руху повітря

17

Температура підлоги у тваринницькому приміщенні

18

Витрата газу

19

Вологість зерна

20

Концентрація розчинів

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи "Контрольно-вимірювальні прилади з осно­вами метрологі" - 3.7 out of 5 based on 3 votes