Методические указания
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.67 (3 Голосов)

Содержание материала

 

КОНТРОЛЬНО - ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ З ОСНОВАМИ МЕТРОЛОГІЇ

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи  "Контрольно-вимірювальні прилади з осно­вами метрологі"

Для студентів 3 курсу факультету

"Енергетика сільськогосподарського виробництва"

2003

УДК 621.317.3

Н56

Методичні вказівки розроблені:

К. т.н.,доцентом кафедри "Теоретична та загальна електротехніка

К. т.н., старшим викладачем кафедри " Теоретична та загальна електротехніка"

Асистентом кафедри "Теоретична та загальна електротехніка"

Методичні вказівки розглянуті на засіданні кафедри ТЗЕ

(Протокол №4 від «18»листопада 2003р.)

Затверджені на засіданні методичної комісії факультету

"Енергетика сільськогосподарського виробництва"

(протокол № 2 Від « 27 » 2003 р.

Рецензент: к. т.н., доцент кафедри "Електропостачання сільського господарства".

ЗМІСТ

Загальні вказівки…………………………………………………..………………4

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи………….……………4

Зміст контрольної роботи………………………………………………………..5

Методичні рекомендації щодо вирішення задач……………………………17

Список рекомендованої літератури……………………………………………21

Додаток А……………………………………………………………………..……23

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Контрольна робота - це розрахунково - графічна робота, що виконується в процесі вивчення курсу "Контрольно-вимірювальні прилади з осно­вами метрології" та є самостійною творчою роботою.

Мета контрольної роботи - поглиблення та закріплення теоретичних знань, перевірка ступеню засвоєння цих знань для практичного застосу­вання при проведенні етапів вимірювань електричних та неелектричних величин.

Контрольна робота складається з розв'язання трьох задач:

-  задача 1 "Електровимірювальний прилад. Основи теорії";

-  задача 2 "Вимірювання електричних величин. Масштабні вимірювальні перетворювачі".

-  задача 3 "Вимірювання неелектричних величин".

Структура контрольної роботи:

-  титульний аркуш;

-  завдання;

-  розрахунково - пояснювальна записка;

-  список використаної літератури.


 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.  Робота виконується на аркушах формату А4.

2.  Текст задач, формули повинні бути написані чітко, акуратно, без виправлень. Якщо відомі формули та математичні залежності використовуються без проміжних перетворень, необхідно здійснювати посилання на літературне джерело. Обов'язково необхідно вказувати одиниці вимірювання заданих та розрахованих величин.

3. Електричні схеми включення електровимірювальних приладів виконуються з застосуванням креслярського приладдя на аркушах формату А4, за необхідністю - на аркушах формату A3.

4 . Без завдання контрольна робота до захисту не допускається.

5. Задачі, які виконані за варіантом, що не відповідає завданню, не

Перевіряються.

6. Робота зарахована, якщо рішення задач не містять помилок принципового характеру та, у цілому, робота відповідає вищезгаданим вимогам

7. Якщо робота не зарахована, необхідно внести виправлення на окремих аркушах роботи. Виправляти помилки в тексті, який перевірений

Викладачем, не дозволяється.

8. Наприкінці виконаної роботи вказуються список використаної літератури та особистий підпис студента.

ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ВАРІАНТ А (для останньої парної цифри залікової книжки)

ЗАДАЧА 1 "Електровимірювальний прилад. Основи теорії".

Використовуючи данні таблиці 1 необхідно виконати такі завдання:

1. Описати будову електровимірювального приладу та його принцип дії.

2. Визначити постійну приладу, його чутливість та найбільше значення абсолютної похибки.

3. Охарактеризувати призначення заданого електровимірювального приладу

ТАБЛИЦЯ 1 - Дані для вирішення задачі 1 (варіант А)

Варі­ант

Найменування приладу

Межа вимірювання

Клас точності

Кількість поділок шкали

1

Електромагнітний амперметр

2,5; 5 А

0,5

150

2

Феродинамічний ватметр

1000 Вт

1,5

75

3

Магнітоелектричний амперво­льтметр

UH = 20B; ІH = 5А

1,0

100

4

Електростатичний вольтметр

75; 150; 300 В

1,0

75

5

Електродинамічний вольтметр

75; 150 В.

0,5

150

6

Магнітоелектричний вольтметр

100 В

1.5

50

7

Електромагнітний вольтметр

150;300 В

1,5

100

8

Електродинамічний ватметр

UH = 75;150;300;600В; ІH = 5; 10 А

1.0

150

9

Електромагнітний вольтметр з астатуванням

300; 450 В

0,2

100

10

Магнітоелектричний вольтметр з рухомою котушкою

50 В

1,0

75

11

Електростатичний вольтметр зі змінною поверхнею пластин

60; 75; 150; 300; 450.В

1,0

60; 75

12

Магнітоелектричний мікроамперметр

200 μА

2,5

100

13

Магнітоелектричний омметр

20 кОм

1.5

75

14

Електромагнітний амперметр з підвищеною чутливістю

2,5; 5; 10 А

0,5

100

15

Магнітоелектричний мілівольт­метр з рухомим магнітом

75 mВ

0,2

75 100

16

Електростатичний вольтметр зі змінною відстанню між пласти­нами

150; 300 В

1,5

 

17

Магнітоелектричний міліампер­метр

30 mA

1,5

100

18

Електромагнітний амперметр з екрануванням

0,25; 0,5; 1 А

1,5

100

100

19

Багатомежний електромагніт­ний вольтметр

75; 150; 300; 450 В

0,5

75'

20

Феродинамічний кіловатметр

1 кВт

1,5

 

 

ЗАДАЧА 2 "Вимірювання електричних величин. Масштабні вимірю­вальні перетворювачі"

Для вимірювання струмів та напруги у колі постійного струму викори­стовувалися вимірювальні механізми, номінальні значення та внутрішні опори яких подані в таблиці 2.

Необхідно виконати завдання:

1.  Розрахувати опори багатомежного шунта та багатомежного додаткового резистора для вимірювання відповідно струмів та напруги у колі постійного струму.

2.  Розробити схеми включення масштабних вимірювальних перетворювачів та приладів у коло постійного струму.

3.  За даними розрахунків, використовуючи довідкову літературу, вибрати стандартні шунти та додаткові резистори.

ВАРІАНТ Б (для останньої непарної цифри залікової книжки)

ЗАДАЧА 1 "Електровимірювальний прилад. Основи теорії"

За даними таблиці 3 необхідно виконати завдання:

1.  Розробити конструктивну схему електровимірювального приладу та описати його будову.

2.  Описати принцип дії електровимірювального приладу з поясненням фізичних процесів (явищ), що відбуваються при роботі приладу.

3.  Охарактеризувати призначення заданого електровимірювального приладу.

 

Таблиця 2 – Дані для вирішення задачі 2 (Вариант2)

Внутрішній опір приладів

Вольтметра,

RPV, Ом

 

10

 

10

 

15

 

15

 

25

 

15

 

Амперметра,

RPA, Ом

15

 

10

 

50

 

50

 

15

 

25

 

10

Межа вимірювання приладу

Вольтметра,

Uн, 10-3, A

 

75

 

75

 

75

 

75

 

75

 

150

 

Амперметра,

Iн, 10-3, A

5

 

7,5

 

3

 

3

 

5

 

3

 

7,5

Величини, що вимірюються

Напруга,

Uвим, В

 

600; 980

 

980; 1450

 

1400; 800

 

1200; 550

 

1300; 2500

 

1000; 1500

 

Струм,

Iвим, A

100; 150

 

300; 200

 

30; 50

 

7,5; 15

 

75; 100

 

10; 20

 

500; 300

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Таблиця 2 – Дані для вирішення задачі 2 (Вариант2)

Внутрішній опір приладів

Вольтметра,

RPV, Ом

10

 

50

 

25

 

15

 

15

 

10

 

Амперметра,

RPA, Ом

 

15

 

50

 

10

 

50

 

15

 

15

Межа вимірювання приладу

Вольтметра,

Uн, 10-3, A

75

 

150

 

75

 

75

 

75

 

75

 

Амперметра,

Iн, 10-3, A

 

5

 

3

 

7,5

 

3

 

5

 

5

Величини, що вимірюються

Напруга,

Uвим, В

2000; 2600

 

500; 1500

 

600; 1000

 

2800; 1400

 

900; 3000

 

1500; 2600

 

Струм,

Iвим, A

 

0,1; 5

 

20; 50

 

500; 200

 

20; 30

 

5; 20

 

200; 150

Варіант

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

Таблиця з - Дані для вирішення задачі (варіант Б)

Варіант

Найменування приладу

1

Магнітоелектричний логометр

2

Вимірювальний трансформатор напруги

3

Електромагнітний прилад з астатуванням

4

Електродинамічний логометр

5

Однофазний індукційний лічильник активної енергії

6

Вимірювальний одинарний міст постійного струму

7

Вимірювальний трансформатор струму

8

Автоматичний вимірювальний міст

9

Феродинамічний логометр

10

Вимірювальний міст змінного струму

11

Випрямний прилад

12

Електростатичний прилад зі змінною поверхнею пластин

13

Електромагнітний логометр

14

Електровимірювальний потенціометр постійного струму

15

Електронний вольтметр постійного струму

16

Електронно-променевий осцилограф

17

Електромагнітний прилад з екрануванням

18

Вимірювальний подвійний міст постійного струму

19

Феродинамічний прилад

20

Електростатичний прилад зі змінною відстанню між пластинами

 

ЗАДАЧА 2 "Вимірювання електричних величин"

За даними таблиці 4, необхідно виконати завдання:.

1.  Запропонувати метод вимірювання електричної величини.

2.  Розробити схему включення електровимірювальних приладів для реалізації запропонованого методу.

3.  Розробити алгоритм розрахунку невідомої електричної величини за запропонований методом та визначити її чисельне значення.

ЗАДАЧА 3 "Вимірювання неелектричних величин"

Необхідно здійснити вимірювання неелектричних величин, наймену­вання яких приведені в таблиці 5. Порядок рішення задачі:

1.  Розробити узагальнену структурну схему приладу для вимірювання заданої неелектричної величини. Охарактеризувати розроблену
схему.

2.  Описати конструктивні особливості первинного вимірювального перетворювача (ПВП) неелектричної величини.

3.  Охарактеризувати фізичні процеси (явища), що відбуваються при роботі перетворювача та описати його принцип дії.

4.  Описати функціональну залежність (графічну, аналітичну) між вихідним та вхідним сигналом перетворювача заданої неелектричної величини.

5.  Зазначити тип та вид первинного вимірювального перетворювача.

6.  Обґрунтувати доцільність застосування запропонованого Вами пристрою вимірювання заданої неелектричної величини.

 

ТАБЛИЦЯ 4 – Дані для вирішення задачі 2 (варіант Б)

Невідома величина

Ркола

Iкола

Uкола

Qкола

ΔW місяць

Cos φкола

Rшунта

Qкола

ΔI, β, γ

ЗАДАНІ ВЕЛИЧИНИ

WK,

КВт год

     

1608,5

         

WH,

КВт год

     

1325,8

         

КU

   

600/100

500/100

         

КІ

 

20/5

             

Кі,

Под

 

86

75

       

100/5

 

К,

Под

 

150

100

           

PW3,

Вт

300

   

600

     

990

 

PW2,

Вт

500

   

350

 

790

 

800

 

PW1,

Вт

400

   

300

 

600

     

PH, Вт

                 

RPV, Ом

                 

RPA, Ом

           

15

   

Uвим,

B

                 

Uд,

B

                 

Uн,

B

   

450

           

Івим,

А

           

100х10-5

 

4,85

Ід,

А

               

4,9

Ін,

А

 

5

       

5х10-5

 

5

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продовження таблиці 4

Невідома величина

Ркола

ΔU, β, γ

Rx≤1

Qкола

M12, C

Rшунта

Ркола

ЗАДАНІ ВЕЛИЧИНИ

WK,

КВт год

             

WH,

КВт год

             

КU

500/100

   

600/100

   

600/100

КІ

10/5

           

Кі,

Под

96

         

73

К,

Под

100

         

150

PW3,

Вт

     

950

     

PW2,

Вт

     

800

     

PW1,

Вт

             

PH, Вт

1500

           

RPV, Ом

   

7,5

       

RPA, Ом

         

15

 

Uвим,

B

 

290

0,54

 

5,6

   

Uд,

B

 

292

         

Uн,

B

 

300

         

Івим,

А

   

3,75

 

1,5

100; 500

 

Ід,

А

             

Ін,

А

         

5х10-5

 

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

Продовження таблиці 4

Невідома величина

ΔW місяць

Cos φкола

Постійна чутливість

Ркола

Rx>1

Qкола

Rс, Xс, Сс,

Ркола

 

ЗАДАНІ ВЕЛИЧИНИ

WK,

КВт год

               

WH,

КВт год

               

КU

 

600/100

     

500/100

 

500/100

КІ

 

100/5

 

20/5

 

10/5

 

50/5

Кі,

Под

               

К,

Под

               

PW3,

Вт

 

700

     

620

 

1050

PW2,

Вт

 

900

1500

     

300

1200

PW1,

Вт

 

1500

     

540

 

1000

PH, Вт

     

750

       

RPV, Ом

100х

10-3

             

RPA, Ом

       

0,004

     

Uвим,

B

100

     

26

 

100

 

Uд,

B

   

100

         

Uн,

B

0…10

             

Івим,

А

       

0,0348

 

5

 

Ід,

А

   

20

         

Ін,

А

               

Варіант

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

Продовження таблиці 4

Невідома величина

ΔW місяць

Cos φкола

Постійна потужність

Ркола

ΔU, β, γ

ΔI, β, γ

ЗАДАНІ ВЕЛИЧИНИ

WK,

КВт год

           

WH,

КВт год

           

КU

           

КІ

           

Кі,

Под

           

К,

Под

           

PW3,

Вт

           

PW2,

Вт

           

PW1,

Вт

           

PH, Вт

           

RPV, Ом

           

RPA, Ом

           

Uвим,

B

           

Uд,

B

           

Uн,

B

           

Івим,

А

           

Ід,

А

           

Ін,

А

           

Варіант

25

26

27

28

29

30

Примітка до таблиці 4:

Задані величини:

Ін - номінальне значення струму, А;

Ід - дійсне значення струму, А;

Івим - значення струму, що виміряне, А;

UH - номінальне значення напруги, В;

Uд - дійсне значення напруги, В;

Uвим - значення напруги, що виміряне, В;

RPA RPV - внутрішні опори амперметра, вольтметра, відповідно, Ом;

РH - номінальне значення потужності, Вт;

PW1, PW2, PW3 - значення потужності, що виміряне ватметрами, Вт;

К - кількість поділок шкали приладу, поділ. ;

Кi - поточна поділка шкапи, на якій зупинилася стрілка приладу;

КL Ко - коефіцієнти трансформації трансформаторів струму та напруга,

Відповідно;

WH, WK - початкове та кінцеве значення активної енергії за показниками лічильника, відповідно, кВттод.

Невідомі величини:

Ркола - активна потужність кола, Вт;

Iкола - струм кола, А;

Ікола - напруга кола, В;

Qкола - реактивна потужність кола, Вар;

Rшунта - опір шунта, Ом;

Rдод - опір додаткового резистора, Ом;

Cos φкола - коефіцієнт потужності кола;

ΔW місяць - витрата електроенергії за місяць, кВт·год;

ΔU, β, γ - відповідно абсолютні, відносні, приведена похибки;

М12 - взаємна індуктивність, Гн;

R, X, L, С - відповідно активний, реактивний опори елементів, індуктивність

Та ємність.

Таблиця 5 - Дані для вирішення задачі З

Варіант

Неелектрична величина

1

Вологість повітря у тваринницькому приміщенні

2

Рівень рідини в закритому резервуарі

3

Температура рідини (мінус 10°С...плюс 300°С)

4

Витрата палива в закритому резервуарі

5

Товщина немагнітних покриттів

6

Механічна деформація

7

Момент вала, що крутить

8

Тиск газу

9

Освітленість у приміщенні

10

Температура рідини (мінус 40° С.... плюс 800° С)

11

Вібрація об'єкта

12

Кутова швидкість обертання вала

13

Витрата електропровідної рідини

14

Температура ґрунту

15

Рівень сипких матеріалів у бункері

16

Середня швидкість руху повітря

17

Температура підлоги у тваринницькому приміщенні

18

Витрата газу

19

Вологість зерна

20

Концентрація розчинів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ

До задачі 1

Необхідно вивчити теоретичний матеріал: л.1, с.26 - 59, л.2, с. 27 -74, л. З, с. 13-61, л.4, с. 32-83.

При описанні будови електровимірювального приладу спочатку необ­хідно розробити конструктивну схему приладу з поясненням його основних

Частин.

Потім при виконанні пунктів задачі варто звернути увагу на те, що ви­мірювальний механізм - це основна частина конструкції засобу вимірюван­ня, що складається з елементів, взаємодія яких викликає їх взаємне пере­міщення. Розподіл електровимірювальних приладів на системи відбуваєть­ся в залежності від того, на якому принципі створюється момент обертання у вимірювальному механізмі.

Отже, при описанні принципу дії заданого приладу необхідно чітко формулювати фізичні явища та процеси, що відбуваються при роботі при­ладу, а також слід охарактеризувати призначення нерухомої та рухливої частин, спіральних пружинок, заспокоювача та пристрою відліку.

При визначенні величин чутливості варто пам'ятати, що чутливість приладу - це відношення переміщення покажчика до фізичної величини. що вимірюється, та яка викликала це переміщення.

Постійна приладу - це величина, зворотна чутливості. Якщо прилад є багатомежним, то величини чутливості та постійної приладу визначаються для кожної межі вимірювання приладу.

При визначенні значення абсолютної похибки приладу зверніть увагу на те, що похибка приладу - це частина похибки вимірювання електричного сигналу, яка впливає на точність вимірювання. За класом точності прила­дів, що показують, можна визначити найбільшу абсолютну похибку, що може мати прилад у будь-якій точці шкали. Так, наприклад, при викорис­танні вольтметра зі шкалою від 0 до 100 В класу точності 1,5 на будь-якій поділці його шкали абсолютна похибка не повинна перевищувати значення +1,5 В. При цьому на окремих поділках шкали вона може бути менше, ніж 1,5 В, або навіть дорівнювати нулю

До задачі 2 (варіант А)

Необхідно вивчити теоретичний матеріал: л.1, с. 121 - 126, л 2, с. 120 - 128, л. З, с. 84 - 87.С.91 - 97.

Вимірювання сили струму та напруги — це найбільш поширений вид вимірювання електричних величин. Проте вимірювальні прилади не зав­жди можна включати безпосередньо до кола, тому що межі їх вимірювань обмежені. Для розширення можливостей вимірювальних приладів використовуються масштабні вимірювальні перетворювачі. До них відносяться шунти, додаткові резистори, вимірювальні трансформатори струму та напруги.

Насамперед, варто усвідомити, що шунти призначені для розширення діапазону вимірювань амперметра та є перетворювачами струму в напругу. Шунт - це резистор, що включається паралельно засобові вимірювання. Шунти підрозділяються на ті, що мають одну межу та ступеневі багатомежні. Важливо також пам'ятати, що схема з таким шунтом дозволяє при переключенні меж вимірювань приладу розривати коло струму, що вимірюєть­ся, й у такий спосіб охороняти амперметр від перевантажень у момент комутації. Опори в схемі зі ступеневими шунтами розраховуються за формулами [ 1,2,3,10,11].

Додаткові резистори застосовуються для розширення меж вимірю­вань вольтметрів та є перетворювачами напруги в струм. Варто мати на увазі, що для створення багатомежних вольтметрів постійного струму доцільно використовувати схему не з роздільним, а зі ступеневим вмикання:, додаткових резисторів. Опори додаткових резисторів розраховуються за формулами [ 1,2,3,10,11].

При виборі стандартних шунтів та додаткових резисторів (див. дода­ток А) варто враховувати, що величини опорів стандартних шунтів та дода­ткових резисторів повинні бути більшими або рівними величинам опорів що були розраховані в пункті 1 даної задачі.

До задачі 2 (варіант Б)

Необхідно вивчити теоретичний матеріал: л.1, с.121 — 160, п.2, с. 120 - 165, Л. З, с. 81 -153.

Використовуючи задані величини відповідно до варіанту, необхідно обрати метод вимірювання електричної величини та розробити схему вмикання приладів для реалізації методу.

Алгоритм розрахунку невідомої величини за запропонованим методом повинний складатись з проміжних етапів розрахунку величин, які функціонально пов'язані із невідомою величиною. Кожний етап алгоритму роз­рахунку повинний бути підтверджений розрахунковою формулою, що у сукупності з формулами кожного етапу дозволить визначити невідому елект­ричну величину та її чисельне значення.

До задачі З

Необхідно вивчити теоретичний матеріал: л.1, с. 173-226, л.2, с. 165-223, л. З, с. 153-209, л.4,с.126 - 245, л. 6,.с.289 - 338, л.7, с.453 - 554.

При розробці узагальненої структурної схеми приладу необхідно мати на увазі, що наявність таких структурних ланок схеми, як первинний вимірювальний перетворювач (ПВП), лінія зв'язку (ЛЗ), перетворювач - підси­лювач (ПП), вторинний вимірювальний прилад (ВВП) обов'язкова.

Щоб виконати пункт 1 задачі, варто чітко розуміти, що вимірювання неелектричної величини складається з перетворення невідомої неелектричної величини в пропорційну їй електричну величину, що вимірюється ві­домими методами. Це перетворення реалізується в первинному вимірю­вальному перетворювачі, вхідною величиною якого є невідома неелектрична велична, а вихідною - пропорційний їй електричний сигнал, що по лінії зв'язку надходить на подальшу обробку.

Якщо структурна схема буде складатись не тільки з вищезгаданих блоків, а також з проміжних блоків, то варто чітко описати їх призначення при роботі приладу для вимірювання неелектричної величини.

Виконання пункту 2 даної задачі варто починати з конструктивної схеми перетворювача з указівкою його основних частин.

Конструктивна схема перетворювача та конструктивна схема приладу дозволять описати принцип дії з поясненням фізичних явищ та процесів.

Зверніть увагу, що функціональна залежність між вихідним та вхідним сигналом перетворювача - це характеристика градуювання. Вона може бути подана у виді графічної або аналітичної залежності, яку необхідно опи­сати.

Виконання пункту 5 задачі варто починати з вивчення класифікації вимірювальних перетворювачів за принципом дії [1,2]. Відповідно до кла­сифікації перетворювачі поділяються на два типи: генераторні та парамет­ричні, а за призначенням перетворювача можна зробити висновок про його вид.

Обґрунтування доцільності застосування запропонованого приладу потребує творчого підходу, тому що цей пункт задачі є заключним етапом у процесі вирішення задачі 3

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.  Кравцов А.В. Электрические измерения. - М.: Агропромиздат. 1988.-239 с.

2.  Кравцов А.В., Рыбинский Ю.В. Электрические измерения. - М.: Колос, 1979.-351 с.

3.  Панев Б.И. Электрические измерения. Справочник. - М.: Агропромиздат, 1987. -224 с.

4.  Измерения электрических и не электрических величин / Н. Н. Евтихиев, Я. А. Купершмидт и др.; Под общ. ред. Н. Н. Евтихиева. - М.:Энергоатомиздат, 1990. - 352 с.

5 Черник Г.В. Контрольно - измерительные приборы и автоматика в животноводстве. - М.: Агропромиздат, 1988. - 279 с

6.  Електричні вимірювання електричних та неелектричних величин / За ред. Є. С.Поліщука. - К.: Вища школа, 1978. - 352 с.

7.  Электрические измерения не электрических величин А. М.Туричин, П. В.Новицкий и др. — Л.: Знергия, 1975. - 578 с

8.  Основы метрологии и электрические измерения / Б. Я.Авдеев Е. М.Антонюк, Е. М.Душин; Под ред. Е. М. Душина. - Л.: Энергоатомиздат, Ленинград. отд-ние, 1987. - 480 с.

9.  Справочник по электрическим измерениям / К. К.Илюнин Д. И.Леонтьев, Л. И.Набебина и др.; Под рєд. К. К.Илюнина. - Энергоатомаиздат, Ленинград. отд-ние, 1983 - 784 с.

10. Сборник задач и упражнений по электрическим и электронным измерениям: Учеб. пособие для втузов / Атамалян З. Г.. Аствацатурьян Е. Р. и др.; Под общ. ред. З. Г.Атамалян. - М. Высшая школа, 1980.-117 с.

11. Демидова - Панферова P. M. u Др. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике: Учеб. пособие для вузов. - М. Энергоатомиздат, 1990. - 192 с.

Додаток А

Шунти вимірювальні типу ШС - 75

Шунти вимірювальні типу 75ШП

Шунти вимірювальні типів 75ШС Та 75ШСМ

Додаткоі опори типу Р130М

Додаткові опори Типу Р109

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи "Контрольно-вимірювальні прилади з осно­вами метрологі" - 3.7 out of 5 based on 3 votes