Рабочие тетради
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.38 (4 Голосов)

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПО ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.10010201

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА»

Студент_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________

(назва навчального закладу)

Курс ____________ група ____________

Варіант___________

Передмова

Для формування та набуття практичних навиків наукової, дослід­ницької роботи, закріплення та поглиблення теоретичних знань з дис­ципліни «Трактори і автомобілі» навчальним планом передбачені лабораторні і практичні заняття, які студент виконує піс­ля засвоєння теоретичного матеріалу.

Зміст і послідовність виконання робіт подається в інструкційних кар­тах, методичних вказівках та навчальних посібниках.

З кожної виконаної роботи складається короткий звіт за поданими формами. Схеми та ескізи у звіті повинні виконуватись олівцем, а записи фіолетовим або чорним чорнилами з дотриманням державних стандартів.

Звіти виконані в робочому зошиті захищаються студентом, практич­ні навики оцінює викладач за п'ятибальною системою.

Список літератури

1. Гуревич А. М. и Сорокин Е. М. Тракторы и автомобили. Изд. 4-е, перераб. И доп. М. «Колос», 1978.

2. Гуревич А. М. и Сорокин Е. М. Тракторы и автомобили. Изд. 2-е, перераб. И доп. М. «Колос», 1974.

3. Трактори та автомобілі: Підручник / Я. Ю. Білоконь, А. І. Окоча. – К.: Вища освіта, 2003. – 560 с.: іл.

4. Зайцевский А. П., Чичков В. А. Практикум по тракторам и автомобилям.

5. Ковалев Н. Г. Практикум по тракторам и автомобилям. Колос, 1981. – 223 с., ил.

6. Гуревич А. М. Тракторы и автомобили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1983. – 336 с. ил.

7. Тракторы и сельскохозяйственные машины / Л. А. Гуревич, В. А. Лиханов, Н. П. Сычугов. - М.: Агропромиздат, 1986. – 336 с., ил.

Перелік лабораторних і практичних занять з дисципліни:

«Трактори і автомобілі»

 

Назва заняття

Кількість годин

Термін виконання

 

1

2

3

 

Лабораторні заняття

   

1

Індикаторна діаграма заданого прототипу двигуна та її аналіз. Визначення основних індикаторних та ефективних показників двигунів. Визначення середнього індика­торного тиску шляхом планіметрування. Креслення індикаторної діаграми заданого прототипу двигуна

2

 
 

Практичні заняття

   

1

Розбирання і складання циліндро-поршневої групи КШМ

2

 

2

Розбирання та складання бензонасоса і карбюратора. Попереднє регулювання кар­бюратора на мінімально стійку частоту обертання колінчастого вала

2

 

3

Розбирання та складання водяного насоса (помпи) і радіатора. Перевірка дії термоста­та та натягу паса вентилятора

2

 

4

Розбирання та складання пускового двигуна і його трансмісії. Підготовка і пуск пуско­вого двигуна та дизеля

2

 

5

Ознайомлення з конструкцією, монтажно-демонтажні і регулювальні роботи за при­ладами системи освітлення. сигналізації і контрольно-вимірювальними приладами

2

 

6

Розбирання, вивчення будови та роботи, складання і регулювання гідротрансфор­матора ( збільшувача крутного моменту)

2

 

7

Розбирання, вивчення конструкції та скла­дання карданної передачі і проміжного з'єднання

2

 

8

Будова і робота коробок передач з гідропідтискними муфтами та шестернями постій­ного зачеплення. Розбирання, вивчення бу­дови і роботи та складання роздавальних коробок, ходозменшувачів тракторів і ав­томобілів

2

 

9

Вивчення конструкції та принципу дії ру­льових керувань тракторів і автомобілів та їх основних збірних одиниць

2

 

ТЕМА. ДІЙСНІ РОБОЧІ ЦИКЛИ КАРБЮРАТОРНИХ І

ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

Лабораторне заняття 1

Індикаторна діаграма заданого прототипу двигуна та її аналіз. Визначення основних індикаторних та ефективних показників дви­гунів.

Визначення середнього індикаторного тиску шляхом планіметрування.

Креслення індикаторної діаграми заданого прототипу двигуна.

Мета. Практично вивчити та вдосконалити теоретичні знання в розрахунках двигунів, провести розрахунки і порівняння визначених та існуючих основних показників роботи двигуна.

Обладнання. Індикаторна діаграма двигуна, електронно-обчислювальна машина типу "Електроніка", креслярський інструмент, планіметр, інструкційна карта та методичне забезпечення робочого міс­ця.

Варіант: 1 – Д-240; 2 ЗІЛ-130

Характеристика двигуна____________________________________

(згідно варіанта)

Назва

Показник

Марка двигуна

 

Тип двигуна

 

Кількість та розміщення циліндрів

 

Діаметр поршня, мм

 

Хід поршня, мм

 

Ступінь стиску

 

Частота обертання колінвала, хв-1

 

Ефективна потужність, КВт

 

Витрата палива, г/кВт год

 

Літраж двигуна, л

 

Накреслити ескіз індикаторної діаграми заданого прототипу двигуна.

Хід заняття

Для виконання даного заняття необхідно ознайомитись з інструк­ційною картою та теоретичними матеріалами зданої теми в підручни­ку.

Після чого можна приступати до визначення основних показників роботи двигуна, отримавши у викладача завдання для кожної ланки, згідно таблиці даних для проведення розрахунків.

Таблиця значень даних для проведення розрахунків

Назва позначення показника

Одини­ця виміру

Номер ланки

1

2

Марка двигуна

Д-240

ЗІЛ-130

Теоретичний інди­каторний тиск (Рi’)

МПа

0,93

0,92

Коефіцієнт повно­ти індикаторної діаграми (jн)

 

0,94

0.93

Тиск при процесі газообміну (image001_87 Робочий зошит «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва»Рi)

МПа

0,08

0,07

Годинна витрата палива ( GT)

Кг/год

15,2

36,0

Показник теплоутворення (Hu)

МДж/к

Г

42.5

42,5

Тиск, затрачений на механіч­ні витрати (Рмв)

МПа

0,20

0.20

Всі інші значення, які будуть входити у формули і їх немає в таблиці значень, потрібно брати із технічної характеристики двигуна, прототип якого ви розраховуєте.

Послідовність заняття

1) Визначити планіметром площу на індикаторній діаграмі.

Fn = і Fо =

2) Визначити площу дійсної індикаторної роботи

Fі = Fn - Fo =

3) Визначити середній Індикаторний тиск:

I спосіб

Рі = Fs/l = Мпа;

II спосіб

Рі = Рі’image002_75 Робочий зошит «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва»image003_65 Робочий зошит «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва»Н - image001_87 Робочий зошит «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва»Рi = МПа

4) Визначити індикаторну потужність

Nі = 2Рі Vh n i r = кВт

5) Визначити питому індикаторну витрату палива

Qi = Gt / Ni 103 = г/кВт год

6) Визначити індикаторний ККД

image004_71 Робочий зошит «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва»I = 3600 / Hu qi =

7) Визначити середній ефективний тиск

Ре = Рі - Рм = МПа

8) Визначити ефективну потужність двигуна

Ne = 2Ре Vh і n r = кВт

9) Визначити потужність затрачену на тертя

NT = Ni - Nе = кВт

10) Визначити механічний ККД

image004_71 Робочий зошит «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва»М = Nе / Nі =

11) Визначити ефективний ККД

image004_71 Робочий зошит «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва»Е = image004_71 Робочий зошит «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва»І image004_71 Робочий зошит «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва»М =

12) Визначити ефективну питому витрату палива

Qе = Gt / Ne 103 = г/кВт год

Після розрахунків провести аналіз отриманих показників із до­пустимими граничними межами значень, а також визначити конструктивні та ефективні фактори, що впливають на ефек­тивність показника роботи двигуна внутрішнього згорання. _______________________________________________________________

Висновок:___________________________________________________________________

Оцінка______________ Дата_______________

Викладач______________________

ТЕМА. КРИВОШИПНО-ШАТУННИЙ МЕХАНІЗМ

Практичне заняття 1

Розбирання і складання циліндро-поршневої групи кривошипно-шатунного механізму.

Мета. Вивчити будову деталей циліндро-поршневої групи, виявити особливості конструкції і характер з'єднань. Набути навиків розбирання і складання КШМ.

Обладнання. Двигун, інструмент для монтажних робіт, знімачі для розбирання двигунів, інструкційна карта, натуральні зразки деталей циліндро-поршневої групи.

Варіант: 1 – Д-240; 2 IVECO

Характеристика двигуна_____________________________

(згідно варіанта)

Назва

Показник

Модель двигуна

 

Тип двигуна

 

Кількість циліндрів

 

Порядок роботи

 

Діаметр циліндра, мм

 

Хід поршня, мм

 

Потужність, кВт

 

Ступінь стиску

 

Робочий об'єм, л

 

Частота обертання колінчастого вала, хв-1

 

Питома витрата палива, г/кВт. год

 

Хід заняття

Вивчити будову і послідовність розбирання і складання циліндро-поршневої групи КШМ.

Розібрати циліндро-поршневу групу. Виявити особливості конструк­цій і наявність міток на деталях. Вивчити характер спряжень, скласти ци­ліндро-поршневу групу згідно технічних вимог.

Особливості будови і спряжень

1) Характеристика гільзи циліндрів ___________________________________________

2) Матеріал поршня____________________________________________________

3) Кількість компресійних кілець, шт________________________________________

4) Кількість маслоз' ємних кілець, шт_______________________________________

5) Зазор між поршнем і циліндром, мм___________________________________________

____________________________________________________________________________

6) Зазор у замку поршневих кілець, мм ___________________________________

7) Зазор по висоті між кільцем і канавкою поршня:

Для кілець компресійних, мм____________________________________________________

Маслоз'ємних, мм_____________________________________________________________

8) Спосіб закріплення поршневого пальця_________________________________

9) Допустиме відхилення по масі поршня, г_____________, шатуна, г______________

Накреслити

Форми поперечних перерізів

Форми замків кілець

Поршневих кілець

 

Контрольні запитання

Чим ущільнюється гільза циліндрів у верхній частині?

Відповідь:_______________________________________________________________

Чим ущільнюється гільза циліндрів у нижній частині?

Відповідь:______________________________________________

Як позначається розмірність поршневої групи?

Відповідь:____________________________________________________________

Чим визначається правильність положення поршня в циліндрі двигу­на?

Відповідь:__________________________________________

Як розташовуються на поршні замки поршневих кілець?

Відповідь:___________________________________________________________________

_______________________

Висновок:___________________________________________________________________

________________

Оцінка______________ Дата_______________

Викладач______________________

ТЕМА. СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА

Практичне заняття 2

Розбирання і складання бензонасоса і карбюратора. Попереднє регулювання карбюратора на мінімально стійку частоту обертання колінчастого вала.

Мета. Вивчити роботу і будову бензонасоса і карбюратора. Виро­бити практичні навики розбирання, складання, регулювання бензонасосів і карбюраторів.

Обладнання. Бензонасос, карбюратор, інструмент для монтажно-демонтажних робіт.

Варіант: 1 – Д-240; 2 ЗИЛ-130

Характеристика приладів системи живлення двигуна _______________

Назва

Показник

Ємкість паливного бака, л

 

Марка бензонасоса

 

Тиск бензонасоса, МПа

 

Продуктивність бензонасоса, л/год

 

Марка карбюратора

 

Величина рівня палива в поплавковій камері, мм

 

Хід заняття

Розібрати бензонасос, вивчити його роботу, скласти і перевірити йо­го роботу.

Розібрати карбюратор, вивчити його будову і роботу системи пуску, системи холостого ходу, головної дозуючої системи, економайзера, при-скорювального насоса.

Скласти карбюратор, відрегулювати його на мінімально стійку часто­ту обертання колінчастого вала.

Особливості будови і роботи приладів системи живлення

Склад паливної суміші, що готує карбюратор:

При пуску___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

На холостому ходу____________________________________________________________

а середніх навантаженнях_____________________________________________________

При повному навантаженні_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Схема Роботи

(варіант 1 – системи живлення карбюраторного двигуна ЗИЛ-130;

2 – системи живлення дизельного двигуна Д-240.)

Контрольні запитання

За рахунок чого припиняється подача палива бензонасосом при заповнені поплавкової камери карбюратора?

Відповідь:_______________________________________________________________

Яке призначення другого отвору, який знаходиться виїде отво-ру системи холостого ходу з регулювальним гвинтом якості?

Відповідь:_______________________________________________________________ Як проводиться попереднє регулювання карбюратора на мінімальну частоту обертання колінчастого вала?

Відповідь:______________________________

Висновок:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________
____________________________________________________________________________

Оцінка______________ Дата_______________

Викладач______________________

ТЕМА. СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА

Практичне заняття 3

Розбирання та складання водяного насоса (помпи) і радіатора. Пере­вірка дії термостата та натягу паса вентилятора.

Мета. Набути практичних навиків розбирання, складання, перевірки і регулювання приладів системи охолодження.

Обладнання. Двигун, прилади системи охолодження двигуна, термостат, установка для перевірки термостата, інструмент для монтажних робіт, пристрій для перевірки натягу паса приводу вентилятора.

Варіант: 2 – Д-240; 1 ЗИЛ-130

Характеристика системи охолодження двигуна ______________________

Назва

Показник

1

2

Марка двигуна

 

Тип системи охолодження

 

Ємність системи охолодження

 

Нормальна температура двигуна

 

Чим регулюється температурний режим двигуна

 

Кількість термостатів

 

Тип термостата

 

Тип приводу вентилятора

 

Температура початку відкриття клапана термостата

 

Тиск відкриття парового клапана радіатора, Мпа

 

Тиск відкриття повітряного клапана радіатора, Мпа

 

Хід заняття

Вивчити роботу і будову системи охолодження двигуна. Розібрати радіатор і водяний насос, вивчити будову і роботу. Скласти водяний насос і радіатор, встановити їх на двигун, відрегу­лювати натяг привідних пасів.

Визначити температуру початку і повного відкриття клапана термоста.

Особливості будови системи охолодження двигуна

(заповнюється згідно варіанта)

____________________________________________________________________________

_____________

Варіант 1 - Схема гідравлічного привіда вентилятора автомобіля КамАЗ

Варіант 2 – Схема електричного привіда вентилятора автомобіля ГАЗ-53-12

Схема системи охолодження двигуна_________________________________

(згідно варіанта)

Контрольні запитання

Призначення термостата

Відповідь:_________________________________

Способи натягу привідних пасів

Відповідь:__________________________________________________________________ ___

Зусилля при перевірці натягу привідних пасів, Н ______________________________

Величина прогину пасів, мм________________________________________________

Висновок:__________________________

 

Оцінка______________ Дата_______________

Викладач______________________

ТЕМА. СИСТЕМА ПУСКУ ДВИГУНА

Практичне заняття 4

Розбирання і складання пускового двигуна і його трансмісії. Підготовка і пуск пускового двигуна та дизеля.

Мета. Вивчити роботу і будову системи пуску двигуна. Набуття практичних навиків розбирання і складання пускових двигунів.

Обладнання. Пускові двигуни, силові передачі пускових двигунів, стенди, розрізи пускових двигунів, деталі трансмісії, інструмент для монтажних робіт.

Варіант: 1 – ПД-8; 2 ПД-10У

Характеристика пускового Двигуна____________________

Назва

Показник

Потужність двигуна, кВт

 

Частота обертання колінчастого вала, хв

 

Спосіб пуску двигуна

 

Тип муфти зчеплення трансмісії

 

Тип редуктора

 

Спосіб обмеження частоти обертання колінчас­того вала

 

Дизель (марка)

 

Хід заняття

Вивчити будову, послідовність розбирання, складання пускового двигуна і трансмісії. Розібрати пусковий двигун і трансмісію. Визначити характер спряжень деталей. Скласти пусковий двигун і трансмісію.

Особливості будови пускового Двигуна

(згідно варіанта)

Марка пускового двигуна______________________________________________________

Кількість циліндрів___________________________________________________________

Діаметр циліндра, м ___________________________________________________________

Хід поршня, мм_______________________________________________________________

Літраж двигуна, л_____________________________________________________________

Ступінь стиску_______________________________________________________________

Тип охолодження_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Тип змащувальної системи _____________________________________________________

____________________________________________________________________________

Зазор між юбкою поршня і циліндром, мм________________________________________

Зазор у замку кілець, мм_______________________________________________________

Тип шатунних підшипників____________________________________________________

____________________________________________________________________________

Тип корінних підшипників_____________________________________________________

____________________________________________________________________________

Спосіб регулювання муфти зчеплення_________________________

Схема пускового двигуна_________________________________

(згідно варіанта)

Представити кінематичну схему:

Варіант 1 – Трансмісії пускового двигуна СМД-14;

Варіант 2 – Карбюратора 11-1107 (К-06).

Висновок: ___________________________________________________________________

Оцінка______________ Дата_______________

Викладач______________________

ТЕМА. СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ І СИГНАЛІЗАЦІЇ.

КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ (КВП)

Практичне заняття 5

Ознайомлення з конструкцією, системи, монтажно-демонтажні і ре­гулювальні роботи за основними механізмами освітлення, сигналізації та КВП (фар, задніх і передніх ліхтарів, вимикачів, сигналів гальмування, пе­реривників, покажчиків поворотів і звукового сигналу).

Мета. Вивчити електричні схеми, будову, роботу і регулювання приладів освітлення, сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів.

Обладнання. Тракторні і автомобільні фари та габаритні ліхтарі, плафони, звуковий сигнал, покажчики рівня палива, тиску масла, темпера­тури води, плакати, стенди.

Варіант: 1 – Т-150К; 2 МТЗ-80.

Характеристика приладів систем освітлення і сигналізації

Назва

Показник

Автомобіль, трактор (марка)

 

Номінальна напруга електрооблад­нання, В

 

Фари передні, кількість, тип, марка

 

Лампи передніх фар (марка)

 

Ліхтарі задні, кількість, тип (марка)

 

Лампи задніх ліхтарів (марка)

 

Ліхтарі передні, кількість, тип, марка

 

Лампи передніх ліхтарів (марка)

 

Звуковий сигнал (марка)

 

Хід заняття

Вивчити будову фар, задніх і передніх ліхтарів.

Вивчити будову контрольно-вимірювальних приладів, покажчиків сили струму, напруги, рівня палива, тиску масла, температури та ін.

Вивчити будову і роботу звукового сигналу, відрегулювати звук.

Розмітки екрана для регулювання фар автомобіля, трактора

Електрична схема________________________

(для варіанта 1 - датчика і покажчика температури води і масла; 2 - звукового сигналу)

Контрольне запитання

За яким принципом працюють покажчики тиску масла і температури

Води?

Відповідь:_____________

Висновок:___________________________________________________________________ ___________

Оцінка______________ Дата_______________

Викладач______________________

ТЕМА. ГІДРОДИНАМІЧНІ ПЕРЕДАЧІ

Практичне заняття 6

Розбирання, вивчення будови та роботи, складання і регулювання гідротрансформатора (збільшувача крутного моменту).

Мета. Практично вивчити роботу, будову гідротрансформатора і збільшувача крутного моменту, оволодіти навиками монтажно-демонтажних робіт та їх технічного обслуговування.

Обладнання. Гідротрансформатор (ГТР), збільшувач крутного мо­менту (ЗКМ), набір інструменту, плакати, підручники та інструкції, щуп, металева лінійка 300мм.

Варіант: 1 И 2 ДТ-75.

Характеристика ГТР трактора ДТ-75

Назва

Показник

Марка, тип

 

Активний діаметр, м

 

Коефіцієнт трансформації

 

Максимальний ККД

 

Прозорість у діапазоні передаточних чисел

 

Передаточне число в режимі гідромуфти

 

Характеристика ЗКМ трактора ДТ-75

Назва

Показник

Тип

 

Передаточне число на зниженій передачі

 

Хід заняття

Провести частково монтажно-демонтажні і регулювальні роботи за гідротрансформатором.

Практично вивчити конструкцію та роботу гідротрансформатора.

Провести частково монтажно-демонтажні і регулювальні роботи за збільшувачем крутного моменту.

Практично вивчити конструкцію та роботу збільшувача крутного моменту.

Схема гідромуфти

Схема ГТР трактора (Будь якого)

Контрольні запитання

Яке призначення гідротрансформатора?

Відповідь:____

Яке призначення збільшувача крутного моменту?

Відповідь:__________________

Які колеса входять у конструкцію ГТР трактора?

Відповідь:_____________________________________________________________________

Для чого призначена муфта в ЗКМ трактора?

Відповідь:________________________________________

Висновок: ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Оцінка______________ Дата_______________

Викладач______________________

ТЕМА. КАРДАННА ПЕРЕДАЧА, ПРОМІЖНЕ З'ЄДНАННЯ

Практичне заняття 7

Розбирання, вивчення конструкції та складання карданної передачі і проміжного з'єднання.

Мета. Практично вивчити конструкцію карданної передачі і проміж­ного з'єднання, оволодіти навиками монтажно-демонтажних робіт та їх технічного обслуговування.

Обладнання. Проміжне з'єднання, карданна передача, набір інстру­ментів, плакати, підручники та інструкції для роботи.

Характеристика карданної передачі

 

Показник

Назва

ЗІЛ-130

КамАЗ-5320

Т-150К

МТЗ-80/82

Тип карданної передачі

       

Кут перекосу валів, град.

       

Характеристика проміжного з'єднання

Назва

Показник

Т-38М

ДТ-75

ДТ-175С

К-701

Тип проміжного з'єднання

       

Допустима напруга, МПа

       

Хід заняття

Провести монтажно-демонтажні роботи карданної передачі. Провести монтажно-демонтажні роботи проміжного з'єднання.

Практично вивчити конструкцію та роботу карданної передачі і про­міжного з'єднання.

Схема карданної передачі

Схема проміжного з'єднання

Контрольні запитання

Яке призначення карданних передач?

Відповідь:_____________________________________________

Які відмінності проміжного з'єднання від карданної передачі?

Відповідь:_______________________________________________________

Відповідь:______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Оцінка______________ Дата_______________

Викладач______________________

ТЕМА. РОЗДАВАЛЬНІ КОРОБКИ ТА ХОДОЗМЕНШУВАЧІ

Практичне заняття 8

Будова і робота коробок передач з гідропідтискними муфтами та шестернями постійного зачеплення. Розбирання, вивчення будови і роботи та складання роздавальних коробок, ходозменшувачів тракторів і автомо­білів.

Мета. Практично вивчити конструкцію та роботу роздавальних ко­робок її ходозменшувачів, а також оволодіти навиками монтажно-демонтажних робіт та їх технічного обслуговування.

Обладнання. Роздавальні коробки, ходозменшувачі різних марок машин, моделі, деталі, набір інструментів, плакати, підручники, інструкції.

Варіант: 1 – Т-150К; 2 МТЗ-80/82.

Характеристика роздавальної коробки та ходозменшувача

Назва

Показник

Типи роздавальної коробки, або ходозменшувача

 

Передаточне число

 

Швидкість із ходозменшувачем, км/год

 

Характеристика коробки передач трактора ____________________________

(варіант: 1 – Т-150К; 2 – Т-150.)

Назва

Показник

Тин коробки передач

 

Кількість передач переднього ходу

 

Кількість передач заднього ходу

 

Хід заняття

Ознайомитись з будовою і роботою коробки передач Т-150К, особ­ливостями конструкції коробки передач Т-150.

За розрізами, плакатами вивчити конструкцію та роботу роздаваль­ної коробки і ходозменшувача різних моделей машин.

Провести частково монтажно-демонтажні роботи роздавальної коро­бки і ходозменшувача.

Схема

(для варіанта 1 и 2 - роздавальну коробку ГАЗ-66; роздавальну коробку МТЗ-82; коробка передач Т-150К).

Контрольні запитання

Для чого призначена гідросистема коробки передач тракторів Т-150К, Т-150 (ХТЗ-17021; ХТ3200)?

Відповідь:________________________________________

Яке призначення роздавальної коробки?

Відповідь:_________________________________________________________________

На яких моделях тракторів і автомобілів встановлюють роздавальні коробки?

Відповідь:___________________________________________________________________________

Яке призначення ходозменшувача трактора?

Відповідь:__________________________________________________________________

На яких швидкостях забезпечує роботу ходозменшувач трактора?

Відповідь:_____________________________________

Оцінка______________ Дата_______________

Викладач______________________

ТЕМА. РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ

Практичне заняття 9

Вивчення конструкції та принципу дії рульових керувань тракторів і автомобілів, та їх основних збірних одиниць. Часткове розбирання, скла­дання і регулювання рульового керування.

Мета. Вивчити будову, роботу та послідовність регулювання рульо­вих керувань тракторів і автомобілів з гідропідсилювачами.

Обладнання. Рульові керування тракторів МТЗ-80/82, ПМЗ-6ЛС, Т-150К, Т-40АМ, автомобілів ГАЗ-66, ГАЗ-53А, ЗІЛ-130, КамАЗ-5320, ВАЗ, ЗАЗ, розрізи рульових механізмів, гідропідсилювачів, плакати, посіб­ники, інструкційна карта.

Варіант: 2– Т-150К; 1 МТЗ-80.

Характеристика рульового керування трактора___________________________

(згідно варіанта)

Назва

Показник

Тип рульового механізму

 

Передаточне число рульового механізму

 

Тип шарнірів рульових тяг

 

Тиск у гідросистемі, МПа

 

Подача насоса при номінальній частоті обертання, л/хв

 

Допустимий люфт рульового колеса, град.

 

Мінімальний радіус повороту трактора, м

 

Характеристика рульового керування автомобіля

(Варіант: 1– ГАЗ-53А; 2 ГАЗ-66.)

Назва

Показник

Тип рульового механізму

 

Передаточне число

 

Тип рульової трапеції

 

Тип рульового підсилювача

 

Тип масляного насоса

 

Тиск у гідросистемі, МПа

 

Мінімальний радіус повороту, м

 

Хід заняття

Розглянути розміщення агрегатів та загальну схему рульового керування.

Користуючись розрізами або частково розбираючи агрегати вивчиш будову гідропідсилювача і механізму керування.

Перевірити і при необхідності відрегулювати рульовий механізм трактора.

Провести регулювання рульового механізму автомобіля.

Особливості конструкції

Трактора __________ автомобіля___________

(згідно варіанта)

Записати регулювальні показники рульового керування заданого трактора (автомобіля).

________________________________________________________________________

______________________________________________

(за варіантом)

Принципова схема РК трактора Джон-Дир

(варіант 1 и 2)

Контрольні запитання

Від чого залежить вільний хід (люфт) рульового колеса автомобіля?

Відповідь:________________________________

В якій послідовності регулюють підшипники передніх коліс автомо­біля?

Відповідь:________________________________

Висновок: ___________________________________

Викладач______________________

ЗМІСТ

Передмова.............................................................................................. ... 2

Література.................................................................................................. 3

Перелік лабораторних і практичних занять........................................... 4

Тема. Дійсні робочі цикли карбюраторних і дизельних двигунів....... 5

Тема. Кривошипно-шатунний механізм............................................... . 8

Тема. Система живлення карбюраторного двигуна............................. 11

Тема. Система охолодження двигуна.................................................... 14

Тема. Система пуску двигуна................................................................. 17

Тема. Система освітлення і сигналізації. Контрольно-вимірювальні

Прилади (КВП)......................................................................................... 19

Тема. Гідродинамічні передачі............................................................... 21

Тема. Карданна передача, проміжне з'єднання................................. ... 23

Тема. Роздавальні коробки та ходозменшувачі.................................... 25

Тема. Рульове керування...................................................................... .. 27

Робочий зошит «Експлуатація і ремонт машин та обладнання агропромислового виробництва» - 3.3 out of 5 based on 4 votes