Сборник статей
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВНУТРІГРУНТОВОГО ВНЕСЕННЯ ГЕРБІЦИДІВ НА ВИНОГРАДНИКАХ ДО ОБРИСКУВАЧА ОНГВ-4.

Обґрунтована доцільність обладнання серійного обприскувача для поверхневого внесення гербіцидів пристроєм для внутрігрунтового внесення.

Запропонована принципова схема такого пристрою. Теоретичними і лабораторними дослідженнями визначені основні технологічні і конструктивні параметри знаряддя. Розроблений макетний пристрій до серійного обприскувача ОНГВ-4.

Ключові слова: механізація, грунт, виноград, гербіцид.

Постановка проблеми. Традиційна технологія вирощування винограду базується в основному на системі «чорного пару», яка сприяє успішному накопиченню вологи та створює оптимальні умови для росту і розвитку виноградних кущів [1].

Разом з цим, система утримання грунту під чорним паром потребує значних енергетичних витрат та значною мірою погіршує загальний стан грунту.

Одним із шляхів удосконалення системи утримання грунту на виноградниках та контролю забур’яненості насаджень, скорочення витрат енергії є поєднання механічного обробітку грунту з широким застосуванням гербіцидів [2].

Приймаючи до уваги як позитивні, так і негативні наслідки застосування гербіцидів на виноградниках, на особливу увагу заслуговує використання гербіцидів з відносно малими нормами внесення та коротким періодом фітотоксичності [3], які потребують обов’язкового внесення препаратів в грунт на глибину 3-5 см. Однак відсутність у виробництві технічних засобів для внесення гербіцидів такого призначення спонукає до вивчення цієї проблеми.

Мета дослідження – розробити пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках.

Об’єкт дослідження – технологічна та принципова схеми пристрою для внутрігрунтового внесення гербіцидів та конструктивні параметри робочих органів знаряддя.

Результати дослідження. Існуючі засоби механізації внесення гербіцидів в міжкущових зонах виноградників базуються на поверхневому внесенні хімікатів. Це стосується обприскувачів ОНГВ-630 [4], ОНГВ-4, ОГВН-500 [5], пристрою для обробітку пристовбурних смуг розчинами гербіцидів [6], універсального гербіцидного пристрою для виноградників УГПВ [7], пристрою для внесення гербіцидів у міжстовбурні смуги дерев в саду [8] та ін.

За якістю виконання технологічного процесу внесення гербіцидів знаряддя практично не відрізняються, а ефективність їх впровадження в значній мірі залежить від якості препаратів, строків та норм внесення гербіцидів.

Разом з цим, приймаючи до уваги перспективність внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках, слід відмітити, що жодне з розглянутих знарядь не в змозі вносити гербіциди в грунт. Відсутність спеціальних засобів для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках обґрунтовує необхідність їх створення.

На підставі аналізу існуючих засобів для внесення гербіцидів в ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» визначили доцільним розробити спеціальний пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів до одного із серійних обприскувачів – знаряддя ОНГВ-4, розробленого у НВСП «Наука» (АР Крим) для поверхневого внесення гербіцидів на виноградниках.

Згідно з агротехнічними вимогами на внутрігрунтове внесення гербіцидів на виноградниках глибина їх розташування в ґрунті складає 3-5 см. Доцільніше, з технологічної точки зору, вносити такі гербіциди поверхнево з одночасним розпушуванням грунту на глибину до 5-7 см, що забезпечить перемішування грунту з гербіцидами і розташування останніх в заданому шарі грунту.

Для реалізації внутрігрунтового внесення гербіцидів запропонований пристрій до обприскувача ОНГВ-4 згідно принципової схеми, наведеної на рис.1 яка складається із: 1 – шарнірної секції з розпилювачами; 2 – рами; 3 – ємності обприскувача; 4 – додаткової рами; 5 – пружини; 6 – опорних поверхонь; 7 – поводків; 8 – гвинтів регулювання ширини захвата агрегату; 9 – дискових розпушувачів з елементами 10.

Розпилювачі обприскувача регулюються таким чином, що забезпечується поверхневе внесення гербіцидів в зону А, а геометричні параметри дискового розпушувача забезпечують розпушення цієї зони грунту на необхідну глибину і розташування внутрігрунтових гербіцидів в розпушеному шарі грунту.

Розпушувальний диск 9 з розпушувачами 10 вільно обертається і встановлений на додатковій рамі знаряддя під кутом image001_52_a98e7754f7dcfb97665685e7ff240a4b Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4 (рис.2), який забезпечує за рахунок різниці моментів опору грунта лівої та правої зони дискового розпушувача його вільне обертання навколо осі. В зоні розташування штамба виноградного куща або шпалерного стовпа глибина розпушення Н – максимальна, а з протилежного боку дискового розпушувача – мінімальна. Такий тип робочого органу забезпечує практично нульову швидкість розпушувачів відносно штамбу куща або шпалерного стовпа, що виключає можливість їх пошкодження робочими органами знаряддя.

В площині ряду виноградних насаджень дисковий розпушувач розташований під кутом image002_53_469006f37268ea2fe0eddbae0474ee56 Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4 до поверхні поля (рис.3), що забезпечує вирівнювання моментів опору грунту в передній по ходу частині дискового розпушувача (найбільш завантажений необхідним шаром грунту) і задній його частині і забезпечує гарантований рух дискового розпушувача по смузі внесення гербіцидів.

Розпушувальні елементи пальчастого типу при вільному обертанні диска окреслюють циклоїди (рис.4), які визначаються рівняннями:

image003_47_219f5e5a443392d325e8d19a8a25dde2 Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4,

де: image004_48_b10874a3e17a661587922e122a20912a Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4- координата пальчастого розпушувача по осіimage005_39_cb2661268721e328d2b58807978de7e1 Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4;

image006_40_83030eca413ecf1ff5f5bff8f70eca21 Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4- координата розпушувача по осі image006_40_83030eca413ecf1ff5f5bff8f70eca21 Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4 [9].

Параметр а в нашому випадку дорівнює радіусу R дискового розпушувача, а координати розташування розпушувачів в смузі розпушення визначаються рівнянням:

image007_36_191d66d960cb9353101133f6cb4b66fb Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4;

де: image008_31_4108262bd77a8b949216eff4d6453091 Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4 та image009_34_2f02fe608ae73082b87ad1771bd25ef0 Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4 - координати розпушувача.

Приймаючи за критерій оптимізації повноту розпушення ґрунтової смуги, можна при заданому параметрі R (який визначається технологічною шириною смуги внесення гербіцидів в ряду виноградників) визначити кількість розпушувачів на дискові робочого органа.

Зона розпушування грунту в двох напрямках визначається параметром image010_35_a3d909a4e753c54c9dbfd649f3c0eba2 Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4- відстанню від осі ряду виноградника image011_35_5a02d44ec79be7fd5f5039b8f473ae49 Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4 до першої від неї точки перетину сусідніх циклоїд. Задаючись цим параметром, знаходимо необхідну кількість розпушувачів image012_36_42bec9db2468069a8cb06bab41ae6aac Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4:

image013_36_ba57a937f5dd363cf9368907b21e999f Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4;

де:

image014_33_3ffd4893588dba2857b112e0b1f9e898 Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4.

Для параметрів image015_29_cac5e93dab5004ea62810d7dc0663fca Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4=100мм та R =200мм знаходимо image016_35_febf559fab11d89de31fcc9ec7473585 Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4=36,24мм та кількість розпушувальних елементів image012_36_42bec9db2468069a8cb06bab41ae6aac Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4:

image017_31_e91a99db846ff8c0573f1528debe1f79 Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4.

Доцільно прийняти image012_36_42bec9db2468069a8cb06bab41ae6aac Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4=18.

З метою перевірки теоретичних та графоаналітичних досліджень був розроблений макетний зразок дискового робочого органу і проведені його лабораторні випробування (рис.5).

Встановлено принципову працеспроможність запропонованого дискового розпушувача та якісне розпушення ним поверхневого шару грунту.

На підставі проведених теоретичних та лабораторних досліджень визначені основні конструктивні параметри, розроблений і виготовлений макетний зразок пристрою для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках.

Загальний вигляд пристрою, змонтованого на серійному обприскувачі ОНГВ-4, наведений на рис.6

Польовими випробуваннями пристрою для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках встановлено принципову працеспроможність знаряддя та необхідність обладнання його механізмом регулювання глибини розпушення грунту його робочими органами.

Принципова схема знаряддя для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках

Рис. 1. Принципова схема знаряддя для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках. А – смуга внесення гербіцидів; В – смуга розпушення грунту.

1 – шарнірна секція обприскувача; 2 – рама; 3 – ємність обприскувача; 4 – додаткова рама; 5 – пружина; 6 – опорна поверхня; 7 – поводок; 8 – гвинт регулювання ширини захвату агрегата; 9 – дисковий розпушувач; 10 – розпушувальний елемент; 11 – шпалерний стовп; 12 – штамб виноградного куща.

Схема розташування дискового розпушувача в поперечній площині, перпендикулярній напрямку руху агрегата

Рис. 2. Схема розташування дискового розпушувача в поперечній площині, перпендикулярній напрямку руху агрегата.

Схема розташування дискового розпушувача в площині ряду виноградних кущів

Рис. 3. Схема розташування дискового розпушувача в площині ряду виноградних кущів.

Схема розпушення грунту розпушувальними елементами дискового робочого органу

Рис. 4. Схема розпушення грунту розпушувальними елементами дискового робочого органу.

Висновки

1. На підставі аналізу технічних та технологічних рішень внесення гербіцидів на виноградниках визначено доцільним для внутрігрунтового внесення використовувати серійні обприскувачі для поверхневого внесення цих препаратів, додатково обладнавши їх пристосуваннями для розпушування грунту по смузі внесення гербіцидів.

2. Запропонована і теоретично обґрунтована принципова схема дискового розпушувача грунту, визначені основні технологічні та конструктивні параметри робочого органа такого типу.

3. Розроблена та виготовлена макетна установка до серійного обприскувача ОНГВ-4 для розпушення грунту по смузі внесення гербіцидів в рядах виноградників.

Література

Лянний О. Д., Шевченко І. В. Перспективні напрямки удосконалення технології вирощування винограду // тем. наук. зб. «Виноградарство і виноробство». – 2005. Вип.42. - Одеса, ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова», 2005 - С.62-69. Лисиця О. О. – Розробка енергоощадних прийомів оптимізації стану ампелофітоценозу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосподарських наук. - Одеса,2008. - С.11. Шевченко И. В., Гонтар В. Т. Эффективность новых гербицидов для контроля засоренности виноградников // Наука – производству. – 2009. - № 5 (16).- С. 41-44. Славінський В. Тенденції розвитку технологій і засобів механізації виробництва садовиноградної галузі зони Степу України // Техніка АПК. – 2008. - № 11-12. – С. 42-44. Новая сельськохозяйственная техника: Проспект НПСП «Наука» (Крым). Бабій П. Т. Механізація виробництва плодів і ягід. – К.: Урожай, 1980. - С.47-51. Пармакли Д. М. Комплексная механизация в виноградарстве. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1988. - С. 55-57. Тимонюк І. В., Майбенко М. І., Ведмідь Д. М. Пристосування для внесення гербіцидів у міжстовбурні смуги дерев саду // Аграрна наука – виробництву. – 2008. - № 1. - С. 26. И. Н.Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике. – М.: Наука, 1981. - С.140-144.

Випробування макетного зразка дискового розпушувача в лабораторних умовах

Рис. 5. Випробування макетного зразка дискового розпушувача в лабораторних умовах.

Загальний вигляд обприскувача ОНГВ-4, обладнаного двома дисковими розпушувачами

Рис.6. Загальний вигляд обприскувача ОНГВ-4, обладнаного двома дисковими розпушувачами.

Сапожніков А. М., ст. н. співробітник, к. т.н., Савін М. О., зав. відділом механізації, к. т.н., Улько В. М., ст. н. співробітник, Возняк Г. О., н. співробітник.

Пристрій для внутрігрунтового внесення гербіцидів на виноградниках до обрискувача ОНГВ-4 - 4.0 out of 5 based on 1 vote