Сборник статей
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої

При русі тригранника Френе по вихідній кривій пряма лінія, жорстко закріплена в ньому, утворить однопараметричну множину положень прямої в нерухомій системі координат. Методами диференціальної геометрії знайдено обвідну криву цієї множини. Отримано параметричні рівняння кривої в загальному виді, зроблено візуалізацію одержаних результатів.

Постановка проблеми. Знаходження обвідної кривої однопараметричної сім’ї прямих або кривих ліній є практичною задачею, оскільки така крива описує межу області існування ліній цієї сім’ї. Наприклад, множину можливих траєкторій польоту снаряда у вертикальній площині обмежує обвідна крива, дотична до кожної кривої цієї сім’ї. Побудова обвідних кривих застосовується при проектуванні зубчастих зачеплень, відбивальних поверхонь, профілів, одержаних обкаткою плоских фігур.

Аналіз останніх досліджень. Методи знаходження обвідних кривих відомі із диференціальної геометрії. Їх розгляду присвячено монографію [1]. Множину відбитих променів від циліндричного рефлектора розглянуто в праці [2]. Профілюванню кривої при обкатці трикутника Релло за певним законом присвячено працю [3].

Ціль статті. Знайти аналітичний опис обвідної кривої до множини положень прямої, закріпленої в системі тригранника Френе плоскої кривої.

Основна частина. Закріпимо в триграннику Френе відрізок АВ=ρ, позначивши кут, який він утворює із ортом image001_f076c701d230174e5844388f253cd46b Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої символом α, причому α=const (рис. 1). Відрізок АВ проходить через вершину тригранника, тому при його русі по плоскій кривій він змінюватиме своє положення в нерухомій системі координат Oxy, весь час перетинаючи криву під постійним кутом α. При α=900 всі відрізки перетинатимуть криву під прямим кутом, тобто будуть нормалями. Очевидно, що обвідною такої множини буде еволюта вихідної напрямної кривої. Положення точки В в системі тригранника запишеться:

image002_b33404fbaf1f91b70298160242fef050 Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої. (1)

При русі тригранника по кривій точки А і В залишаючись нерухомими в системі тригранника, мінятимуть своє положення в системі координат Oxy. Щоб записати рівняння прямої, яка проходить через ці точки, потрібно знайти їх координати в нерухомій системі Oxy.

Вихідну плоску криву задамо натуральним рівнянням k=k(s), де кривина k задана у функції довжини власної дуги s. Перехід до параметричних рівнянь здійснюється за відомими формулами [4]:

image003_c5ce50b6b6ccb7958dba6ee0a7dad6ee Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої

Рис. 1. Відрізок АВ в системі супровідного тригранника Френе напрямної плоскої кривої

image004_4d5deb5c1a4b3538b016a2a58a619975 Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої. (2)

За рівняннями (2) можна знайти координати точки А в нерухомій системі координат в залежності від незалежної змінної (довжини дуги) s. Для знаходження координат точки В в нерухомій системі координат скористаємося формулами, отриманими в праці [5]:

image005_fe82e9dbe07ac958f65037a3db13c71d Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої (3)

Підставимо (1) в (3) і після перетворень отримаємо (при цьому приймаємо ρ=1, оскільки відрізок АВ є тільки частиною прямої і його довжина не грає ролі у відшуканні обвідної):

image006_339a7e639177156845b6a2e1641d0ab8 Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої (4)

Рівняння прямої, яка проходить через дві точки А і В має вигляд:

image007_faa194d75da39fd36783432ea93dca6e Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої. (5)

Підставимо в (5) координати точки А із (2) і координати точки В із (4) і після спрощень отримаємо:

image008_f3890f7d33463bd3d45a50910fe71a82 Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої. (6)

Рівняння (6) описує однопараметричну множину прямих, із якої окрема пряма виділяється при заданому конкретному значенні змінної s. Щоб знайти обвідну множини (6), продиференціюємо її по змінній s:

image009_8c644b71814e89e92fe7f45acc9adb5d Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої (7)

Розв’язавши (6) і (7) як систему рівнянь відносно x і y, одержимо параметричні рівняння обвідної кривої:

image010_6c9fea89938fdb5f38553179ea494fe6 Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої (8)

Розглянемо приклад. За вихідну криву візьмемо евольвенту кола, задану натуральним рівнянням:

image011_27e1b1dfd9e53c71c0204fc017ffe275 Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої, (9)

де а – стала величина.

Підставимо (9) у (8) і отримаємо параметричні рівняння обвідної кривої:

image012_6f0d233310f8cbfa15ad595b7e57abbf Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої (10)

На рис. 2 побудовані множини прямих, кожна пряма якої сполучає точку на вихідній кривій із відповідною точкою на обвідній. Множини прямих та відповідні обвідні побудовані для від’ємного і додатного значень кута α.

image013_b0c20435e3ebebe8a325ce17051c5802 Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої image014_efb8ffa91cf7a0c3b90c5994b4da8324 Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої

а б

Рис. 2. Множини прямих та їх обвідні, побудовані за рівняннями (10) при а=2:

а) 1- обвідна крива побудована при α=600; 2- при α=-600;

б) 1- обвідна крива побудована при α=450; 2- при α=-450

При зменшенні кута α обвідні криві для від’ємного і додатного його значень наближаються одна до одної і збігаються із вихідною кривою при α=0.

При α=900 обидві обвідні теж збігаються із еволютою кривої – колом (рис. 3,а). При значеннях кута α, близьких до 900 обвідними є спіралі, причому одна із них

image015_34a116d287e00007dcd098a1a6114f6f Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої image016_f53d288e8d950ab59cb47386b90c3045 Обвідна лінія множини положень прямої, закріпленої в триграннику френе плоскої кривої

а б

Рис. 3. Множини прямих та їх обвідні, побудовані за рівняннями (10) при а=2:

а) обвідна крива побудована при α=900 є еволютою вихідної кривої;

б) обвідні криві побудовані при α=±850

закручується всередині кола (еволюти), наближаючись до асимптотичної точки – центра кола, а друга розкручується зовні кола (рис. 3,б).

Висновки. За допомогою тригранника Френе вихідної кривої і закріпленою нерухомо в ньому прямою, що проходить через його вершину, можна утворювати однопараметричні множини положень прямої. Якщо пряма в триграннику збігається із ортом дотичної, то обвідною кривою множини положень прямої буде сама вихідна крива. Якщо пряма в триграннику збігається із ортом головної нормалі, то обвідною кривою множини положень прямої буде еволюта вихідної кривої. Положення прямої в системі тригранника між ортами дотичної і головної нормалі дадуть обвідні криві, які плавно переходять від вихідної кривої до її еволюти.

Список літератури

1. Залгаллер В. А. Теория огибающих / Залгаллер В. А. –М.: Наука, 1975. – 104 с.

2. Тормосов Ю. М. Метод визначення форми профілю циліндричного рефлектора / Тормосов Ю. М. // Прикладна геометрія та інженерна графіка. –К.: КНУБА, 2003. – Вип. 72. – С. 77 - 82.

3. Найдиш А. В. Формоутворення кривих обкаткою трикутника Релло / Найдиш А. В., Суліма В. В. –Мелітополь: ТДАТА, 1999. –18 с.

4. Милинский В. И. Дифференциальная геометрия / Милинский В. И. - Л.:КУБУЧ, 1934. -332 с.

5. Пилипака С. Ф. Теорія складного руху матеріальної точки на площині. Частина перша. Абсолютні швидкість і траєкторія / Пилипака С. Ф. // Електротехніка і механіка. –К., 2006. -№1. –С. 84 - 94.

С. Ф. Пилипака, доктор технічних наук НУБіП України

Е. Ш. Абибуллаєв аспирант НУБіП України