Методические указания
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (2 Голосов)

Содержание материала

 

КОНТРОЛЬНО - ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ З ОСНОВАМИ МЕТРОЛОГІЇ

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи  "Контрольно-вимірювальні прилади з осно­вами метрологі"

Для студентів 3 курсу факультету

"Енергетика сільськогосподарського виробництва"

2003

УДК 621.317.3

Н56

Методичні вказівки розроблені:

К. т.н.,доцентом кафедри "Теоретична та загальна електротехніка

К. т.н., старшим викладачем кафедри " Теоретична та загальна електротехніка"

Асистентом кафедри "Теоретична та загальна електротехніка"

Методичні вказівки розглянуті на засіданні кафедри ТЗЕ

(Протокол №4 від «18»листопада 2003р.)

Затверджені на засіданні методичної комісії факультету

"Енергетика сільськогосподарського виробництва"

(протокол № 2 Від « 27 » 2003 р.

Рецензент: к. т.н., доцент кафедри "Електропостачання сільського господарства".

ЗМІСТ

Загальні вказівки…………………………………………………..………………4

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи………….……………4

Зміст контрольної роботи………………………………………………………..5

Методичні рекомендації щодо вирішення задач……………………………17

Список рекомендованої літератури……………………………………………21

Додаток А……………………………………………………………………..……23

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Контрольна робота - це розрахунково - графічна робота, що виконується в процесі вивчення курсу "Контрольно-вимірювальні прилади з осно­вами метрології" та є самостійною творчою роботою.

Мета контрольної роботи - поглиблення та закріплення теоретичних знань, перевірка ступеню засвоєння цих знань для практичного застосу­вання при проведенні етапів вимірювань електричних та неелектричних величин.

Контрольна робота складається з розв'язання трьох задач:

-  задача 1 "Електровимірювальний прилад. Основи теорії";

-  задача 2 "Вимірювання електричних величин. Масштабні вимірювальні перетворювачі".

-  задача 3 "Вимірювання неелектричних величин".

Структура контрольної роботи:

-  титульний аркуш;

-  завдання;

-  розрахунково - пояснювальна записка;

-  список використаної літератури.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи "Контрольно-вимірювальні прилади з осно­вами метрологі" - 4.0 out of 5 based on 2 votes