Сборник статей
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

СТАН, ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ БУРЯКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

В останні роки в цілому по Україні відмічено роздрібнення велико-товарного виробництва, зменшення ефективності використання сільськогоспо-дарських машин, зростання експлуатаційних витрат, збільшення витрат праці, зменшення рентабельності господарської діяльності господарств.

Такий стан справ в Україні негативно вплинув на одну з найефективніших галузей сільського господарства − буряківництво. Занепад господарств, що вирощують цукрові буряки, поширився на галузі цукровиробництва і сільськогосподарського машинобудування для буряківництва.

В Україні відмічається скорочення посівної площі під цукрові буряки та зменшення ефективності їх виробництва (Таблиця 1).

Таблиця 1 - Статистичні дані розвитку буряківництва в Україні

Показник

Р о к и

1990

2000

2004

2005

2006

Площа під цукровим буряком, тис. га

1607

856

715

652

815

Урожайність цукро-вого буряку, ц/га

276

177

238

248

285

Валовий збір

цукрового буряку, тис. т

44264

13199

16600

16200

23200

Рівень рентабельності, %

29,5

6,1

-0,8

4,8

11,1

Основну частину валового збору цукрових буряків (біля 70%) виробляють у великих товарних господарствах.

Великі товарні виробники цукрового буряку (корпоративно, в основному) входять до складу переробних заводів. Це дає їм можливість захищати свої інтереси. Середні та дрібні виробники цукрового буряку не захищені від монополізму регіональних цукрових заводів у визначенні технологічної якості сировини. Лабораторії цукрових заводів визначають загальну забрудненість за методами ДСТУ 4327: 2004 „Коренеплоди буряків цукрових для промислового перероблення. Вимоги при заготівлі. Технічні умови”.

В системі державних випробувань сільськогосподарської техніки визначення загальної забрудненості вороху коренеплодів проводиться згідно з СОУ 74. 3. 37. 130- 2004 „Випробування сільськогосподарської техніки. Машини для збирання цукрових коренеплодів. Програма та методи випробувань”. Загальна забрудненість вороху зібраних коренеплодів для машин коренезбиральних монтованих МКК - 6- 02 та машин коренезбиральних самохідних РКМ - 6- 01 виробництва КВП „ДКЗ” в середньому становить 4,1% і 3,5% відповідно. Для машин коренезбиральних самохідних КС - 6Б виробництва ВАТ „ТеКЗ” вона становить 3,6%. Для комплексу машин для збирання цукрових буряків, що складається з копача-валкоутворювача цукрових буряків КВЦБ - 1,2 та підбирача-навантажувача буряків з валка ПНБВ - 1,6 виробництва ВАТ „Борекс” вона становить в межах 4,2%, а для аналогічного за призначенням агрегату для збира-ння коренеплодів АЗК - 6 (копач АЗК - 6- 01 та підбирач-навантажувач АЗК - 6- 03) виробництва ВАТ „Уманьферммаш” вона знаходиться в межах 5,2%. В конструкціях імпортних бурякозбиральних машин та комбайнів особливу увагу приділено системі очищення коренеплодів від забруднення. Вони обладнані високоефективними очисними робочими органами, що дозволяє отримувати практично майже чисті коренеплоди. Загальна забрудненість зібраних коренеплодів, отриманих після збирання самохідними бурякозбиральними комбайнами „HOLMER” та CF - 10 фірми „Франц Кляйне” (ФРН), становить 0,4% та 2,3% відповідно, а комбайнами М-41 МН „Matrot” та LECTRA 4005 „Moro” (Франція) – 2,2% і 2,8% відповідно.

Різниця у визначенні забруднення (ФЗ) між даними державних машиновипробувальних організацій та лабораторіями цукропереробних заводів сягає понад 10%. Різниця в методах визначення загальної забрудненості не знімає гостроти питання. Згідно з вимогами ДСТУ 2258- 93, загальна забрудненість вороху коренеплодів допускається не більше 9,0%, коренеплодів, що мають сильні механічні пошкодження – не більше 5,0%, а втрати допускаються не більше 1,5%.

Не зважаючи на значний прогрес в розвитку вітчизняної техніки та використання іноземної техніки для збирання цукрових буряків, умови розрахування за їх переробку за останні 30 років практично не змінилися. В зв’язку з цім, доцільно ввести незалежний (державний) контроль, або контроль Міністерства аграрної політики України якості сировини (цукрових буряків), що приймаються на переробку цукровими заводами. Об’єктивне визначення акредитованими вимірювальними лабораторіями технологічної якості цукрових буряків, що здаються на переробку на цукровий завод надасть можливість в цивілізованому юридичному руслі вирішувати конфліктні питання. При річному валовому зборі цукрових буряків, наприклад 16600 тис. т (2004 р.), в залежності від визначення загальної забрудненості від 15,0 % до 5,0 % можливо збільшити валовий збір цукрових буряків на величини, які приведені в таблиці 2. Виведені з тіньового сектора кошти можливо використати для фінансування галузі буряківництва.

Таблиця 2 – Залежність збільшення валового збору цукрових буряків від зміни величини визначення загальної забрудненості, тис. т

Загальна забрудненість, %

Збільшення валового збору, тис. т

14

195

13

391

12

586

11

782

10

977

9

1172

8

1368

7

1563

6

1758

5

1954

В реальних умовах виробництва цукрових буряків в господарствах різних форм власності рентабельність їх виробництва може зрости, наприклад, від 24,6% при ФЗ – 14%, що встановив завод, до 36,3% при визначеній забрудненості в 6%.

Вплив фактичної забрудненості цукрових буряків на рента-бельність їх виробництва

Рисунок 1 – Вплив фактичної забрудненості цукрових буряків на рента-бельність їх виробництва

З метою досягнення в Україні рівня урожайності в 50-70 т/га повинні застосовуватись прогресивні технічні засоби і прийоми, починаючи з основного обробітку ґрунту і закінчуючи збиранням врожаю.

Суттєвому підвищенню ефективності буряківництва сприятиме виконання таких технологічних операцій, як:

- використання для відновлення та підвищення родючості грунту сидеральних добрив;

- основний та ранньовесняний обробіток грунту, спрямований на накопичення та збереження в ньому вологи;

- високоякісний передпосівний обробіток грунту комбінованими агрегатами типу «Європак»;

- точний, рівномірний висів на кінцеву густоту;

- ефективний спосіб захисту посівів від бур’янів, шкідників та хвороб.

Пріоритетним шляхом у збільшенні врожайності цукрових буряків є комплекс агробіологічних та агротехнічних заходів. Це, в першу чергу, якість та продуктивність сортів та гібридів насіння, яке використовується для висіву, погодно-грунтово-кліматичні умови зон вирощування, технологічна та виробнича дисципліна та загальна культура виробництва в цілому.

Достатню увагу слід приділити використанню збалансованих, науково обґрунтованих доз органічних, мінеральних та сидеральних добрив, стимуляторів росту. Необхідно повсюдно перейти від традиційної технології виробництва цукрових буряків до індустріальної.

Враховуючи наявний парк вітчизняних машин для виробництва цукрових буряків в сільському господарстві України та динаміку їх закупівлі (табл. 3, 4), можна з упевненістю констатувати, що він зношений, застарілий, кількісно недостатній і не забезпечує виконання технологічних операцій в оптимальні агротехнічні терміни.

Із зміною в політиці зовнішньоекономічних відносин в Україну без порів-няльної оцінки та визначення економічної доцільності завезено значну кількість дорогої різноманітної іноземної техніки. Використання іноземної техніки не покращує загальний стан галузі, хоча вкладаються значні матеріальні ресурси на її придбання. В результаті такої діяльності вітчизняні заводи сільськогос-подарського машинобудування зазнали великих збитків і практично не працюють на свої наявні технологічні можливості. Зменшення валу їх продукції призвело до збільшення вартості виробництва, і як наслідок - до підвищення реалізаційної ціни машин.

Для збирання цукрових буряків в господарствах, де посівні площі не пере-вищують 100 га і врожайність 15-20 т/га доцільно використовувати буряко-збиральну техніку для валкової технології виробництва ВАТ “Борекс” (КВЦБ-1,2 та ПНБВ-1,6), ВАТ “Уманьферммаш” (комплекс АЗК-6), яка агрегатується з тракторами класу 1,4-2,0 або машину МКК-6-02 виробництва ВАТ “ДКЗ”.

Збирання цукрових буряків з площ 100-200 га із врожайністю 20-30 т/га варто виконувати бурякозбиральними комплексами на базі машин КС-6Б (ВАТ “ТеКЗ”) або РКМ-6-01 (ВАТ “ДКЗ”).

Подальше зростання площ, що підлягають збиранню і збільшення врожайності потребує застосування більш енергонасичених та більш продуктивних машин. До такого класу машин належать бункерні комбайни зарубіжного виробництва типу SF-10, “Holmer”, “Ropa” та ін.

На даний час в технології виробництва цукрових буряків різних рівнів інтенсивності відсутня достатня кількість культиваторів для проведення міжрядного обробітку з мінімальними захисними зонами та набором різноманітного обладнання (смугове внесення робочих препаратів, підгортання рослин, глибоке рихлення, підживлення, механічне формування густоти насаджень та інше).

З техніки для збирання відсутні прості, надійні, малоенергоємкі гичко-збиральні машини та машини для зрізання гички з розкиданням її по полю. Вітчизняна промисловість не виробляє самохідних високопродуктивних бурякозбиральних комбайнів, які б мали можливість працювати в різних зонах із складними грунтово-кліматичними умовами вирощування цукрових буряків.

Одним із перспективних напрямків є розробка нових технологій і створення технічних засобів, освоєння яких у виробництві приведе до зменшення споживання енергоносіїв і інших матеріальних ресурсів для одержання товарної продукції.

В галузі виробництва техніки для виробництва цукрових буряків необхідно сконцентрувати зусилля на приведені якості виготовлення існуючої техніки до вимог вітчизняних та міжнародних стандартів. Виробники та продавці сільсько-господарської техніки повинні реалізовувати свою продукцію з споживчими властивостями, які відповідають чинним нормативним документам (ДСТУ, ТЗ, ТУ). Особливу увагу необхідно приділити надійності роботи машин.

Таблиця 3 - Динаміка реалізації господарствам України вітчизняних конструкцій бурякових сівалок

 

Р о к и

Показники

1991

1995

1996

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Реалізовано госпо-дарствам України сівалок, шт.

3678

192

146

113

58

249

229

609

427

391

   

В тому числі:

механічних (ССТ-12В)

3678

101

61

47

33

164

72

219

79

38

Знята з виробництва

пневматичних

 

91

85

66

25

85

157

390

348

353

   

В тому числі по марках:

                       

УПС-12

(ВАТ “Червона зірка”)

     

21

15

54

45

264

206

222

   

СУ-12

(ВО “Оризон”)

 

7

50

45

10

31

20

16

22

27

   

СТВТ-12/8М

(ВАТ “Тодак”)

           

92

85

96

89

182

77

СПУ-5,6 (ВАТ „Охтирсільмаш”

             

25

24

15

-

1

Парк сівалок (термін використання до

8 років), шт.

     

3608

2041

1342

1077

1494

1775

2110

   

В тому числі:

механічних

     

3191

1599

816

523

641

659

674

   

пневматичних

     

417

442

526

554

833

1116

1436

   

Таблиця 4 - Динаміка реалізації бурякозбиральної техніки машинобудівними заводами України

Найменування машин

1991

1995

1996

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

КВП “Дніпропетровський комбайновий завод”

Коренезбиральна машина

РКМ-6-01

Коренезбиральна машина

РКМ-6-05 (07)

Монтована коренезбиральна машина МКК-6-02

Монтована коренезбиральна машина МКК-6-04

Гичкозбиральна машина

МБП-6

Самохідний буряко-навантажувач СПС-4,2А

Ротаційний подрібнювач ІРП-5,4М

212

-

2100

100

20

3111

18

29

52

-

55

31

6

18

75

-

85

9

8

-

24

-

28

22

5

-

5

-

7

24

-

-

5

-

8

3

2

-

3

-

-

3

-

1

6

1

16

-

2

-

-

-

1

6

1

1

1

1

-

12

2

-

3

-

1

2

-

-

-

2

-

-

3

-

ВАТ “Тернопільський комбайновий завод”

Коренезбиральна машина

КС-6Б

Комбайн бурякозбиральний

КБ-6

Гичкозбиральна машина

БМ-6Б

МГР-6-04

Двоваловий очисник головок коренеплодів ОГД-6А

1474

-

3148

1952

115

-

407

268

97

-

359

102

83

9

216

100

63

1

133

54

57

-

185

47

65

1

203

29

67

125

-

30

7

18

-

22

1

6

3

2

   

Продовження таблиці 4

Найменування машин

1991

1995

1996

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ВАТ “Уманьферммаш

Агрегат для збирання буряків АЗК-6 в т. ч.:

копач коренеплодів АЗК-6.01.000

підбирач - навантажувач коренеплодів АЗК-6.03.000

Гичкозбиральна машина

МГ-6

-

-

-

-

26

-

18

43

19

18

40

-

39

-

29

22

62

12

6

53

29

19

63

-

-

76

-

-

27

АТ “Борекс”

Копач-навантажувач КНБ-6

Копач-валкоутворювач цукрових буряків КВЦБ-1,2

Підбирач-навантажувач буряків з валка ПНБВ-1,6

Гичкозбиральна машина

БМ-01

Копач вібраційний

КБВ-6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

6

93

85

-

13

28

30

-

9

32

30

-

56

7

48

46

-

51

1

30

24

-

7

-

7

11

-

-

-

17

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Парк машин:

- гичкозбиральних

- двовальних очисників

- коренезбиральних

- самохідних буряко-

навантажувачів

     

11216

5890

8495

3316

6987

3733

5598

1769

3203

1491

2771

494

2323

737

2090

146

1970

499

1727

132

1574

419

1533

123

1457

384

1167

110

   

 

Сільськогосподарські товаровиробники практично відмовились від закупівлі машин для збирання цукрових буряків вітчизняного виробництва. За 2005 – 2007 рік КВП „ДКЗ” та ВАТ „ТеКЗ” реалізували лише по 1-3 самоходній коренезбиральній машині РКМ-6 та КС-6Б.

Таким чином, наявний парк техніки для вирощування та збирання цукрових буряків в Україні, не задовольняє потреби наших буряководів, стає відчутним дефіцит сівалок, культиваторів для міжрядного обробітку посівів, збиральних машин. Однією з найгостріших проблем є відсутність в бурякозбиральному комплексі високопродуктивних та надійних в роботі машин для збирання цукрових буряків за високої врожайності (50-70 т/га і більше) та складних грунтово-кліматичних умов. Для цього в Україні застосовуються бурякозбиральні комбайни зарубіжних виробників („МОРО”, „Холмер”, „Франц Кляйне”, „Ропа” та інші). Маючи високу вартість, така збиральна техніка значно підвищує собівартість виробленої продукції. Тому, поряд з виробництвом порівняно дешевих машин для 2- або 3-фазового збирання цукрових буряків потрібно налагодити випуск високопродуктивних комбайнів, без чого прогрес вітчизняного буряковиробництва буде неможливим.

Для відновлення буряківництва в Україні необхідно визначитися з обсягами виробництва, способами розрахунку між виробниками цукрових буряків та їх переробниками (цукровими заводами). Відновити взаємодовіру по визначенню технологічної якості сировини (цукрових буряків), що приймає на переробку цукровий завод (фактична забрудненість – ФЗ та цукристість), або організувати незалежні лабораторії по визначенню закупівельних технологічних властивостей сировини. Виробники та продавці сільськогосподарської техніки повинні реалізовувати свою продукцію з споживчими властивостями, які відповідають чинним нормативним документам (ДСТУ, ТЗ, ТУ). Особливу увагу необхідно приділити надійності роботи машин. Необхідно розробити дієвий правовий виконавчий механізм захисту споживачів сільськогосподарської техніки від купівлі неякісної продукції. В міру відродження галузі буряківництва для великих товарних господарств доцільно перейти на 18-рядкову схему посіву цукрових буряків з різними варіантами колійних схем та застосування комбінованих агрегатів для суміщення технологічних операцій. Для високотехнологічних господарств, які використовують високі технології, мають високу врожайність та культуру землеробства (більше 50 т/га), для збирання цукрових буряків доцільно використовувати самохідні бурякозбиральні комбайни.