Сборник статей
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Виробництво цукрових буряків відбувається у визначеній послідовності в певних умовах та часі протікання, тобто в технології. Під технологією виробництва розуміють науково обґрунтовану систему землеробства, використання високопродуктивних сортів і гібридів, стійких до несприятливих кліматичних і погодних умов та хвороб, системи інтегрованого захисту рослин від бур’янів, шкідників, хвороб та технічне забезпечення всіх технологічних процесів.

Ця послідовність описується технологічними картами на виробництво продукції. Технологічна карта – це документ, в якому визначаються технологія виробництва, технічні засоби, виробничий персонал, витрати на вирощування сільськогосподарських культур. Технологічні карти розробляються з урахуванням досвіду кращих сільськогосподарських підприємств, досягнень науки, сучасного стану техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва.

На технології виробництва впливають керовані, частково керовані та некеровані фактори впливу. До керованих факторів відносяться ті, що ми можемо встановити та змінити. Це склад машинного агрегату, тип та регулювання робочих органів, швидкісні режими роботи, різноманітні норми використання та інші. До частково керованих відносяться фактори, що носять вірогідний характер. Це фізико-механічні властивості ґрунту, біологічні особливості цукрових буряків, якість насіння, інтенсивність враження хворобами та шкідниками, кваліфікація механізаторів та інші. До некерованих факторів відносяться кліматичні та метеорологічні умови, рельєф та ґрунтові особливості полів.

Ґрунтові та агро кліматичні умови є одними з основних факторів майбутніх врожаїв цукрових буряків. В Україні ці умови дозволяють отримувати високі врожаї. Дві третини посівів цукрових буряків розміщено на чорноземних ґрунтах різної родючості. За кількістю річних опадів райони буряковиробництва України поділяються на достатнього (понад 550 мм), нестійкого (550-480 мм) та недостатнього (480-430 мм) зволоження

Забезпечення високої продуктивності технології вирощування цукрових буряків передбачає знання їх біології, особливостей росту та розвитку (вимог до тепла, вологи, світла), фізіології мінерального живлення, фотосинтезу, накопичення маси та цукру. По мірі розвитку агрозоотехнічних знань про тип продукції, появи нових матеріалів і препаратів, а також економічний стан господарств не виключаються можливості корегування технологічних операцій.

Сучасне виробництво продукції сільського господарства потребує виконання великої кількості технологічних операцій з використанням різноманітних машин. Для цукрових буряків кількість технологічних операцій може сягати більше п’ятидесяти.

Підвищення ефективності виробництва є однією з найактуальніших питань сьогодення. Сучасні технології та технічні засоби виробництва цукрових буряків повинні розвиватись з використанням останніх досягнень науки, враховуючи такі основні принципи:

- зональність технологій, згідно з якою системи прийомів і технічних засобів для їх реалізації повинні бути адаптовані до конкретних грунтово-кліматичних умов;

- оптимальність системи технологічних прийомів за критерієм максимуму збору врожаю та їх економічної ефективності виконання, згідно з якою необхідний набір технологічних операцій повинен бути не загальним, а визначатись для кожного конкретного випадку;

- наявність декількох стратегій, згідно з якими для забезпечення максимальної ефективності виробництва необхідно використовувати 2-3 варіанти технології, а також 2-3 види технологічних матеріалів або варіанти виконання технологічних операцій:

- домінуючої ролі якості виконання технологічної операції перед ступенем продуктивності технічних засобів;

- узгодженості технологічних операцій в загальній системі технології, де кожна попередня технологічна операція по якості виконання створює передумови для якісного виконання послідуючої за нею операції;

- керованість ефективності;

- інформаційність сприйняття;

- контрольність реалізації;

- адаптованість до різних типорозмірів господарств та форм власності.

Це можна досягти оптимізацією використання технічних засобів виконання технологічних операцій.

При оптимізація технологій для виробництва цукрових буряків необхідне врахування природно-кліматичних умов зон вирощування, виконання технологічних операцій в оптимальні агротехнічні терміни, поопераційність виконання технологічних операцій, рядковість технологічних комплексів (12-ти та 18-ти рядні) та окремих машин (6,12,18-ти рядні), а також фактори:

- раціонального основного обробітку ґрунту з метою відновлення та накопичення в ньому поживних речовин і вологи;

- зниження забур’яненості;

- поверхневого обробітку ґрунту із збереженням в ньому вологи в період ранньовесняного та передпосівного обробітку ;

- створення оптимальних умов для точного посіву на задану рівномірно-підготовлену глибину розрахунковими нормами посіву;

- точний, рівномірний посів на задану глибину оптимальними нормами;

- наявність трудових та матеріальних ресурсів ефективного формування густоти насаджень та догляду за посівами;

- ефективний захист рослин цукрових буряків від хвороб та шкідників в процесі вегетації;

- різноманітності, в залежності від попиту, способів збирання гички і її використання;

- врахування природнокліматичних умов, механічних властивостей ґрунтів на вибір технології та машин для збирання цукрових буряків.

Значну роль в технологіях виробництва цукрових буряків слід приділяти вибору високопродуктивних однонасінних сортів та гібридів з хорошими показниками посівних якостей.

Різноманітні машини можуть виконувати одну і ту ж технологічну операцію, але з різною продуктивністю і якістю та різними економічними показниками.

Зменшення собівартості виробництва цукрових буряків можливо досягти за рахунок вибору технологій, технологічних матеріалів та технічних засобів.

Основною причиною низької нерівномірності сходів та нестабільної польової схожості насіння цукрових буряків, навіть при посіві високоякісним насінням, є нерівномірність умов по вологості та щільності ґрунту в шарі його загортання. Відомо, що після виходу з зими ґрунт характеризується різним ступенем ущільнення, глибини знаходження ущільненого ложе, вирівняності поверхні.

Забезпечення рівномірності умов за вологістю, щільністю ґрунту та глибиною знаходження ущільненого ложе можливе за рахунок оптимізації системи технологічних операцій існуючими технічними засобами, а також шляхом суміщення окремих операцій, але найбільш ефективними і перспективними є розробка способів та створення спеціальних агрегатів, які б забезпечували за один або два проходи указані вимоги по вологості ґрунту, глибині залягання ущільненого ложе та інших агрофізичних властивостей ґрунту в шарі заробки насіння.

Для реалізації технологічних рішень по приведенню агрофізичних характеристик ґрунту до потрібного стану, як правило, використовується цілий ряд технічних засобів різного по характеру дії призначення: борони, шлейфи, культиватори, вирівнювачі, котки, але у всіх випадках повинні бути забезпечені умови створення рівномірно-ущільненого ложа на певній глибині, високого ступеня кришення ґрунту в шарі заробки насіння, рівної поверхні мульчуючого шару.

Більшість бурякосійних господарств України розміщена в зонах недостатнього та нестійкого зволоження. Метою ранньовесняного обробітку є розпушення поверхневого шару ґрунту до дрібно грудкового стану, збереження вологи в ньому, вирівнювання поверхні поля і створення умов для передпосівного обробітку. Ранньовесняне розпушення (закриття вологи) проводять в період фізичної стиглості ґрунту, тобто коли вологість його вища на 3- 4% від нижчої межі пластичності і ґрунт не мажеться та подрібнюється без залипання робочих органів ґрунтообробних знарядь. Ранньовесняне розпушування проводять широкозахватними агрегатами, укомплектованими зчіпками і зубовими боронами на тязі гусеничних тракторів.

Експлуатаційно – технологічні та економічні показники роботи агрегатів для ранньовесняного обробітку ґрунту приведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Техніко-економічні показники роботи агрегатів для ранньовесняного обробітку ґрунту

Технологічна

операція

Склад

агрегату

Продуктивність за годину

змінного часу, га

Затрати

праці,

люд.-год/га

Витрати

пального,

кг/га

Прямі експлуата-

ційні витрати,

грн./га

Ранньовес-няний обробіток

грунту

ХТЗ-181

СГ-21

БЗСС-1,0

8,51

0,12

2,8

25,31

ХТЗ-181

АРВ-8,1-01

7,52

0,13

3,7

41,02

Дослідження та практичний досвід свідчать, що закриття вологи сприяє кращому її збереженню в ґрунті. Це дає можливість більш повній реалізації потенційної врожайності коренеплодів цукрових буряків і отримання її приросту на рівні 3,4- 7,0 т/га.

Передпосівний обробіток - обов’язкова технологічна операція як вітчизняних, так і зарубіжних технологій вирощування цукрових буряків. В процесі передпосівного обробітку ґрунту повинно бути створено розпушений шар з дрібно комкуватою структурою ґрунту на глибині загортання насіння, забезпечене ущільнене насіннєве ложе, знищені пророслі бур’яни. Глибина передпосівного обробітку ґрунту не повинна перевищувати прийнятої в зоні глибини загортання насіння.

В господарствах України для передпосівного обробітку ґрунту під посів цукрових буряків використовуються різні знаряддя як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Значного поширення набули комбіновані агрегати „Європак 6000” фірми ВВG та „Компактор К - 600А” фірми „Lemken“ (ФРН). В Україні виробляються їх аналоги. Це культиватор ККП-6 (ВАТ “Галещина машзавод”), агрегат ґрунтообробний барабанний АГБ-6 (ТОВ “Євроборекс”), агрегат ґрунтообробний АГ-6 (ВАТ “Борекс”), агрегат передпосівний АП - 6 (ВАТ „Уманьферммаш”), агрегат комбінований АК - 6 „Україна” (ВАТ „Корнин Агрореммаш”). Крім цих машин в Україні виробляється Харківським авторемонтним заводом агрегат для передпосівного обробітку ґрунту АРВ-8,1-02. Експлуатаційно – технологічні та економічні показники роботи ґрунтообробних агрегатів приведено в таблиці 2.

Таблиця 2 - Експлуатаційно – технологічні та економічні показники роботи агре-гаттів для передпосівного обробітку ґрунту

Технологічна

операція

Склад

агрегату

Продуктивність за годину

змінного часу, га

Витрати

праці,

люд.-год/га

Витрати

пального,

кг/га

Прямі експлуата-

ційні витрати,

грн./га

Передпосівний

обробіток

грунту

ХТЗ-16331

АГ-6

3,20

0,31

4,1

62,03

ХТЗ-16331

АП-6

3,64

0,27

5,6

58,78

ХТЗ-16331

АК-6”Укр”

3,63

0,28

6,3

59,20

ХТЗ-16331

АГБ-6

3,25

0,31

5,17

61,92

ХТЗ-16331

ККП-6

3,49

0,29

5,6

63,99

ХТЗ-16331

АРВ-8,1-02

4,10

0,24

3,4

55,67

МТЗ-80

УСМК-5,4

2,70

0,37

4,3

38,25

Вітчизняна промисловість серійно виготовлює та реалізує виробникам цукрових буряків чотири конструкції пневматичних сівалок. Це УПС-12 (ВАТ “Червона зірка”), СТВТ-12/8М (ВАТ “Тодак”), СУ-12 (ДП “Райдуга”) та СПУ-5,6 (ВАТ „Охтирсільмаш”).

Експлуатаційно – технологічні та економічні показники роботи агрегатів для посіву цукрових буряків приведено в таблиці 3.

Таблиця 3 - Експлуатаційно – технологічні та економічні показники роботи агре-гатів для посіву цукрових буряків

Технологічна

операція

Склад

агрегату

Продуктивність за годину

змінного часу, га

Витрати

праці,

люд.-год/га

Витрати

пального,

кг/га

Прямі експлуата-

ційні витрати,

грн./га

Сівба

цукрових

буряків

МТЗ-80

СУ-12

2,77

0,36

2,4

51,04

МТЗ-80

УПС-12

2,84

0,35

2,2

48,51

МТЗ-80

СТВТ-12/8М

2,64

0,38

2,5

57,37

МТЗ-80

СПУ-5,6

2,74

0,36

2,1

57,20

В Україні серійно виробляються дві марки причіпних гичкозбиральних машин. Це МБП-6 виробництва КВП „ДКЗ”, БМ-6Б виробництва ВАТ „ТеКЗ” та машина МБК-2,7 виробництва КВП „ДКЗ” для збирання гички з кормових коренеплодів. Ці машини призначені для збирання гички на кормові цілі. На сьогодення вони недостатньо продуктивні, матеріалоємні, енергоємні, складні та мають недостатній рівень надійності.

Для зрізання гички з коренеплодів, доочищення голівок від не зрізаних залишків, видалення гички та рослинних рештків з зони рядків з послідуючим розкиданням її на вільне від буряків поле використовують гичкозрізувальні машини МГ-6 виробництва ВАТ „Уманьферммаш”.

Для додаткової більш інтенсивної очистки головок коренеплодів від залиш-ків гички та видалення рослинних залишків із зони рядків або із всієї зони проходу гичкозбиральної машини до збирання коренеплодів коренезбиральною машиною використовується окрема машина – доочисник головок коренеплодів ОГД-6А виробництва ВАТ „ТеКЗ”.

Експлуатаційно – технологічні та економічні показники роботи агрегатів для зрізання гички та доочищення головок коренеплодів цукрових буряків приведено в таблиці 4.

Таблиця 4 - Експлуатаційно – технологічні та економічні показники роботи агрега-тів для зрізання гички та доочищення головок коренеплодів цукрових буряків

Технологічна

операція

Склад

агрегату

Продуктивність за годину змінного

часу, га

Витрати

праці,

люд.-год/га

Витрати

пального,

кг/га

Прямі експлуата-

ційні витрати,

грн./га

Зрізання

гички

МТЗ-80

МБП-6

1,18

0,85

8,8

129,33

МТЗ-80

БМ-6Б

1,03

0,97

8,2

162,49

МТЗ-80

МГ-6

1,13

0,88

7,1

78,30

Доочищення головок коренеплодів

МТЗ-80

ОГД-6А

1,36

0,74

6,4

60,85

Самохідні коренезбиральні машини в Україні серійно виробляють два маши-нобудівні заводи. Це РКМ-6 та МКК-6 всіх модифікацій виробництва КВП „ДКЗ” м. Дніпропетровськ та КС-6Б всіх модифікацій виробництва ВАТ „ТеКЗ” м. Терно-піль.

Для викопування коренеплодів і укладання їх у валки використовуються копачі-валкоутворювачі КВЦБ-1,2 виробництва ВАТ „Борекс” та АЗК-6-02 вироб-ництва ВАТ „Уманьферммаш”.

Для підбирання коренеплодів з валків, їх доочищення та навантаження в транспортні засоби використовуються підбирачі-навантажувачі ПНБВ-1,6 виробництва ВАТ „Борекс” та АЗК-6-03 виробництва ВАТ „Уманьферммаш”.

Експлуатаційно – технологічні та економічні показники роботи агрегатів для збирання коренеплодів цукрових буряків приведено в таблиці 5.

Таблиця 5 – Експлуатаційно – технологічні та економічні показники роботи агрегатів для збирання коренеплодів цукрових буряків

Технологічна

операція

Склад

агрегату

Продуктивність за годину змінного

часу, га

Витрати

праці,

люд.-год/га

Витрати

пального,

кг/га

Прямі експлуата-

ційні витрати,

грн./га

Викопування,

вкладання

у валок

МТЗ-80

КВЦБ-1,2

1,03

0,97

12,0

134,47

Підбирання,

навантаження

в транспорт

МТЗ-80

ПНБВ-1,6

1,16

0,86

7,2

119,41

Разом по процесу

 

1,83

19,2

253,88

Викопування,

вкладання

у валок

МТЗ-80

АЗК-6-01

1,02

0,98

11,9

103,31

Підбирання,

навантаження

в транспорт

МТЗ-80

АЗК-6-03

0,90

1,11

7,4

113,55

Разом по процесу

 

2,09

19,3

216,86

Викопування,

навантаження

в транспорт

ХТЗ-16331

КНБ-6

1,05

0,95

11,2

186,99

Викопування,

навантаження

в транспорт

МКК-6-02

0,97

1,03

12,9

163,10

РКМ-6-01

1,20

0,83

13,8

288,13

КС-6Б

1,31

0,76

14,7

291,18

Комбайнове

збирання

РКМ-6-07

1,47

0,68

28,2

380,71

КС-6Б-10

1,60

0,63

25,8

386,99

Таким чином, ринок техніки для виробництва цукрових буряків різноманіт-ний, насичений великою гамою як вітчизняних так і імпортних машин. У господарств, що вирощують цукрові буряки, є можливість вибрати технологію виробництва та підібрати необхідний для неї шлейф машин.

Сівалка точного висіву СТВТ-12/8М

Рис. 1 Сівалка точного висіву СТВТ-12/8М

 

Сівалка універсальна пневматична УПС-12

Сівалка універсальна СУ-12

Рис.3 Сівалка універсальна СУ-12

Сівалка пневматична універсальна СПУ-5,6

Рис. 4 Сівалка пневматична універсальна СПУ-5,6

Гичкозбиральна машина БМ-6Б

Рис.5 Гичкозбиральна машина БМ-6Б

Машина гичкозбиральна МБП-6

Рис. 6 Машина гичкозбиральна МБП-6

Бурякозбиральний комбайн КС-6Б-10

Рис.7 Бурякозбиральний комбайн КС-6Б-10

Комбайн бурякозбиральний РКМ-6-07

Рис. 8 Комбайн бурякозбиральний РКМ-6-07

Машина гичкозбиральна МГ-6

Рис. 9 Машина гичкозбиральна МГ-6

Очисник головок коренеплодів ОГД-6А

Рис. 10 Очисник головок коренеплодів ОГД-6А

Коренезбиральна машина КС-6Б

Рис. 11 Коренезбиральна машина КС-6Б

Машина коренезбиральна самохідна РКМ-6-01

Рис. 12 Машина коренезбиральна самохідна РКМ-6-01

Копач-навантажувач буряків КНБ-6

Рис. 13 Копач-навантажувач буряків КНБ-6

Копач-валкоутворювач цукрових буряків КВЦБ-1,2

Рис. 14 Копач-валкоутворювач цукрових буряків КВЦБ-1,2

Підбирач-навантажувач буряків з валків ПНБВ-1,6

Рис. 15 Підбирач-навантажувач буряків з валків ПНБВ-1,6

Копач АЗК-6-01

Рис. 16 Копач АЗК-6-01

Навантажувач АЗК-6-03

Рис. 17 Навантажувач АЗК-6-03